Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (ปีที่ 33)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 32

อาจารย์อาจารี นาโค
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074609600
มือถือ 0838400850
E-mail : najaree@gmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ300,000งบประมาณที่ได้รับ250,000
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน ประชาชนและผู้ที่สนใจ
2. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านกิจกรรมประกวด/แข่งขัน การสัมมนา การเผยแพร่ผลงานวิจัย นิทรรศการต่าง ๆ และกิจกรรมต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถาบันระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับผู้เรียนในภาคใต้ตอนล่าง
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
1) มีผู้ข้าร่วมงานจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนกลุ่มผู้รับบริการทั้งหมด
2) มีนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ชนะเลิศการประกวด/แข่งขัน เป็นตัวแทนภูมิภาคใต้เข้าแข่งขันในระดับประเทศ
3) มีนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกกิจกรรม
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
1) เยาวชนและบุคลากรด้านการศึกษาได้นำเสนอผลงานกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี
3) คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและผลงานด้านวิชาการแก่สาธารณชน ส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนผู้สนใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) เยาวชนได้แนวทางการพัฒนาทักษะหรือต่อยอดความรู้ในการประกวด/แข่งขัน ในครั้งต่อไป

12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
1) ศูนย์การประกวด/แข่งขันกิจกรรมเยาวชนภาคใต้ ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ
2) เยาวชน ผู้จัดงานและประชาชนทั่วไปได้แสดงสำนึกในองค์พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย (รัชกาลที่ 4)
3) เป็นเวทีให้นิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ได้แสดงผลงานวิชาการประจำปี
ข้อเสนอโครงการ2017771259401.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 4500 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
4000
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
500
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 250,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. จัดกิจกรรม
[17/8/2560-18/9/2560] | [17/8/2560-19/8/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 250,000 บาท   ผู้รับบริการ : 5358 คน

งานสัปดาห์วิทยาศาสร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 

    คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดย อ.ดร.ธนพันธุ์  ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และมีพิธีถวายสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (รัชกาลที่ 4) ในวันที่ 18 ส.ค. 2560 โดยมีมีผู้ร่วมชมงาน จำนวน 5,358 คน และมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 956 คน 
        กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรัยเยาวชน ระดับประถมศึกษา สำหรับคัดเลือกตัวแทนเป็นระดับภาคใต้เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ  5 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ การวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมน้อย 
       นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแข่งขันระดับมัธยมศึกษา อาทิ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  และมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น รวมถึง การแสดงนิทรรศการและผลงานทางวิทยาศาสตร์ จากสาขาวิชาทั้ง 7 สาขาวิชา อาทิ สตูดิโอเคมี โครมาโทกราฟี กรด เบส จากธรรมชาติ Crossword biology การสร้างแบบจำลองระบบท่อลำเลียงพืช การแสดงนวัตกรรมเครื่องให้อาหารปลาและรดน้ำต้นไม้ เปิดบ้านพฤกษศาสตร์ DNA มหาสนุก การฉายภาพยนต์ 3 มิติ เทียนไขดูดน้ำ ดอกไม้เปลี่ยนสี การแสดงหุ่นยนต์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิทรรศการจากโครงการ GLOBE STEM กิจกรรมเสวนา "วิทยาศาสตร์สร้างชุมชนยั่งยืน" ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพัทลุง และ ชุมชนเครือข่ายการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาทิ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานจังหวัดพัทลุง เทศบาลตำบลในจังหวัดพัทลุง และ ชุมชนบ้านพร้าว ชุมชนโคกม่วง ชุมชนเขาหัวช้าง ชุมชนป่าบอน ชุมชนลานข่อย เป็นต้น 

https://www.facebook.com/pg/sci.tsu/photos/?tab=album&album_id=1444932268922184

https://www.facebook.com/pg/sci.tsu/photos/?tab=album&album_id=1445709228844488

https://www.facebook.com/pg/sci.tsu/photos/?tab=album&album_id=1445693282179416

 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -