Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (ปีที่ 33)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 32

อาจารย์อาจารี นาโค
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074609600
มือถือ 0838400850
E-mail : najaree@gmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ300,000งบประมาณที่ได้รับ250,000
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน ประชาชนและผู้ที่สนใจ
2. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านกิจกรรมประกวด/แข่งขัน การสัมมนา การเผยแพร่ผลงานวิจัย นิทรรศการต่าง ๆ และกิจกรรมต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถาบันระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับผู้เรียนในภาคใต้ตอนล่าง
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
1) มีผู้ข้าร่วมงานจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนกลุ่มผู้รับบริการทั้งหมด
2) มีนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ชนะเลิศการประกวด/แข่งขัน เป็นตัวแทนภูมิภาคใต้เข้าแข่งขันในระดับประเทศ
3) มีนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกกิจกรรม
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
1) เยาวชนและบุคลากรด้านการศึกษาได้นำเสนอผลงานกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี
3) คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและผลงานด้านวิชาการแก่สาธารณชน ส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนผู้สนใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) เยาวชนได้แนวทางการพัฒนาทักษะหรือต่อยอดความรู้ในการประกวด/แข่งขัน ในครั้งต่อไป

12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
1) ศูนย์การประกวด/แข่งขันกิจกรรมเยาวชนภาคใต้ ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ
2) เยาวชน ผู้จัดงานและประชาชนทั่วไปได้แสดงสำนึกในองค์พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย (รัชกาลที่ 4)
3) เป็นเวทีให้นิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ได้แสดงผลงานวิชาการประจำปี
ข้อเสนอโครงการ2017771259401.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 4500 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กชายณกร ชูทับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายดาลิศ รอดมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. น.ส.วรรณษา เกิดโนด - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.ศันสนีย์ มีหมื่นพล - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.เกตศราพร โชติทอง - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.นัตติยาภรณ์ ณ นคร โรงเรียนนิคมควนขนุน | - | :
1. น.ส.พรศิริ เรืองศรี โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | - | :
1. นายเสาวภาคย์ แก้วชาย โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม | - | :
1. ด.ญ.อัญญา เทพนรินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.มานิตา พลด้วง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.เบญจรัตน์ เนียมนุ่ม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ณัฏยา สุขเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ญาณิศา มาคง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.บุญสิตา สงไข่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.กฤติกา เพชรโชติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. ด.ญ.สุจิตราภรณ์ จันทิกาแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ญาติกานต์ เงินเนียม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ชญานิศา คงสังข์ทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สโรชา ด้วงสุข โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ณัฏฐธิดา นวลแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สิริรัตน์ ฉิมรักษ์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.นันท์นลิน นุ้ยนิ่ม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ปทุมวดี ศรีราม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.กุลนิษฐ์ ยอดยางแดง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.อรฤดี ปานทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.แพรทอง ชูทับ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ประวีณา สมมาตร โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ซากินะ สนหล๊ะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.โสภินรรจ์ วรรณะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชุมคช โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ณัฐวดี น้อยดำ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.วิลาสินี รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ปาริชาติ นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.กฤติญา พุ่มเอียด โรงเรียนควนขนุน | | :
1. น.ส.อริสรา ตั่นเล่ง โรงเรียนสภาราชินี | | :
1. ด.ช.กวิน ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง | | :
4000
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ โรงเรียนแจ้งวิทยา 074-323854 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นายชัยวัฒน์ สอนคง โรงเรียนแจ้งวิทยา 089-549-9665 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ 080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. นางไมตรี ทิพาพงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 081-543-2348 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางสาวศศิธร เย็นใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 074-311-202 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางนิศา ปานสี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 087-286-5413 | nnisa2237@gmail.com | :
1. นางสาวสิรินดา เจียรบุตร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 098-713-8100 | klubpetschool@gmail.com | :
1. นางสาวมนทิรา มามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 086-295-9531 | pn_13@outlook.com | :
1. นางสาวกาญจนา ณะหนู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 064-041-2649 | - | :
1. นางสาวอาพาภรณ์ หมื่นรักษ์ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 088-751-5946 | arpaporn.meu@gmail.com | :
1. นางสมร พูนพนัง หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 081-370-1678 | morn_08@hotmail.com | :
1. นายกันตพงศ์ พรหมมา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 080-524-6650 | kantapong2537@hotmail.com | :
1. นางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 082-734-7332 | pacharin7332@gmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | - | :
1. นางสาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์ ห้องสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค | tipmanee.k@rmutsv.ac.th | :
1. นางสาวคณิตตา ระดมกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 092-0129878 | kt_radomkit@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-2870393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวร่มมล สำมะเนี๊ยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 074-311588 | - | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ /080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | arunratv@hotmail.com | :
1. นายสรรชัย สอนกชกร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 084-195-0498 | sonchai.s1975@yahoo.com | :
1. นางนฤมล อัศวเกศมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 089-198-6520 | usawakesmanee@hotmail.com | :
1. ว่าที่ ร.ต.หญิง อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 093-935-5346 | aksrawadee@hotmail.com | :
1. นางสาวรัชนีกร ทองรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 09 | | :
1. นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงค์ โรงเรียนวัดกระดังงา 089-596-5429 | uraivanjin@gmail.com | :
1. นางชนิกานต์ ชูจินดา โรงเรียนวัดกระดังงา 097-356-0471 | chanikan2514@gmail.com | :
1. นางสาวฟัจญ์รี ลิมาน โรงเรียนวัดกระดังงา 085-079-5952 | killermonkyhero509@gmail.com | :
1. นายศักดิ์ชัย จุลบุญญาสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 098-193-6296 | pumalaw@hotmail.com | :
1. น.ส.รัตนาภรณ์ จาติกานนท์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 097-345-1198 | ratanapon_ja@hotmail.com | :
1. นายวสันติ์ สว่างวรรณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 062-081-1683 | kongor10@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-287-0393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวภานิณี ขุนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 089-464-82 | bunnarak14@hotmail.co.th | :
500
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 250,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. จัดกิจกรรม
[17/8/2560-18/9/2560] | [17/8/2560-19/8/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 250,000 บาท   ผู้รับบริการ : 5358 คน

งานสัปดาห์วิทยาศาสร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 

    คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดย อ.ดร.ธนพันธุ์  ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และมีพิธีถวายสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (รัชกาลที่ 4) ในวันที่ 18 ส.ค. 2560 โดยมีมีผู้ร่วมชมงาน จำนวน 5,358 คน และมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 956 คน 
        กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรัยเยาวชน ระดับประถมศึกษา สำหรับคัดเลือกตัวแทนเป็นระดับภาคใต้เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ  5 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ การวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมน้อย 
       นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแข่งขันระดับมัธยมศึกษา อาทิ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  และมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น รวมถึง การแสดงนิทรรศการและผลงานทางวิทยาศาสตร์ จากสาขาวิชาทั้ง 7 สาขาวิชา อาทิ สตูดิโอเคมี โครมาโทกราฟี กรด เบส จากธรรมชาติ Crossword biology การสร้างแบบจำลองระบบท่อลำเลียงพืช การแสดงนวัตกรรมเครื่องให้อาหารปลาและรดน้ำต้นไม้ เปิดบ้านพฤกษศาสตร์ DNA มหาสนุก การฉายภาพยนต์ 3 มิติ เทียนไขดูดน้ำ ดอกไม้เปลี่ยนสี การแสดงหุ่นยนต์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิทรรศการจากโครงการ GLOBE STEM กิจกรรมเสวนา "วิทยาศาสตร์สร้างชุมชนยั่งยืน" ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพัทลุง และ ชุมชนเครือข่ายการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาทิ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานจังหวัดพัทลุง เทศบาลตำบลในจังหวัดพัทลุง และ ชุมชนบ้านพร้าว ชุมชนโคกม่วง ชุมชนเขาหัวช้าง ชุมชนป่าบอน ชุมชนลานข่อย เป็นต้น 

https://www.facebook.com/pg/sci.tsu/photos/?tab=album&album_id=1444932268922184

https://www.facebook.com/pg/sci.tsu/photos/?tab=album&album_id=1445709228844488

https://www.facebook.com/pg/sci.tsu/photos/?tab=album&album_id=1445693282179416

 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -