Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 31

นายฮะซาน แหละยุหีม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0918458609
E-mail : hasan_huso@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ125,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์และสืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม
9.2 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชน นิสิต ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.3 เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้และทักษะภาษาไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
12.1.1 ผู้ร่วมโครงการได้แสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์
12.1.2 มีนวัตกรรมด้านการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
12.1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยของภาคใต้
12.1.4 เกิดความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องของเครือข่ายด้านภาษาไทยในการที่จะสานต่อกิจกรรมด้านภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
12.2.1 เป็นโอกาสอันสำคัญที่ได้แสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึกพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
12.3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านภาษาไทยของภาคใต้
12.3.2 เกิดความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องของเครือข่ายด้านภาษาในการที่จะสานต่อกิจกรรมด้านภาษา
ข้อเสนอโครงการ201777125331.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 500 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
300
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 100,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการจัดโครงการ
[1/4/2560-30/4/2560] | [15/6/2560-15/6/2560]

2. ประสานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
[1/5/2560-30/6/2560] | [16/6/2560-30/6/2560]

3. ประชุมชี้แจงกติกาการประกวดแก่ครูผู้ฝึกซ้อม
[1/7/2560-15/7/2560] | [14/7/2560-14/7/2560]

4. ประชุมติดตามงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความ พร้อมในการจัดโครงการ
[16/7/2560-31/7/2560] | [9/8/2560-9/8/2560]

5. จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยฯ
[18/8/2560-18/8/2560] | [18/8/2560-18/8/2560]

6. ประเมินผลและรายงานผลโครงการ
[1/9/2560-30/9/2560] | [1/9/2560-30/9/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการจัดโครงการ ผู้รายงาน : นายฮะซาน แหละยุหีม วันที่รายงาน : 19/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 1,000 บาท   ผู้รับบริการ : 8 คน

คณะกรรมการโครงการ จำนวน 8 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดโครงการ วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 1560 เวลา 11.30 น.  ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 (13220) อาคาร 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดวันจัดโครงการ สถานที่จัดโครงการ และคณะมอบหมายงานในแต่ละฝ่าย


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประสานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ ผู้รายงาน : นายฮะซาน แหละยุหีม วันที่รายงาน : 19/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการจัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์และขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งหนังสือไปยังโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 375 โรงเรียน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงกติกาการประกวดแก่ครูผู้ฝึกซ้อม ผู้รายงาน : นายฮะซาน แหละยุหีม วันที่รายงาน : 19/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 1,500 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

ครูผู้ฝึกซ้อมจาก 25 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 4 (13210 – 13211) ชั้น 2 อาคาร 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ประชุมติดตามงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความ พร้อมในการจัดโครงการ ผู้รายงาน : นายฮะซาน แหละยุหีม วันที่รายงาน : 19/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 1,500 บาท   ผู้รับบริการ : 25 คน

ประธานและเลขานุการแต่ละฝ่าย รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานโครงการ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 ณ ห้องประชุมสัมมนา 4 (13210-13211) เพื่อรายงานความก้าวหน้าการเตรียมงานในแต่ละฝ่าย


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยฯ ผู้รายงาน : นายฮะซาน แหละยุหีม วันที่รายงาน : 19/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 92,000 บาท   ผู้รับบริการ : 520 คน

นักเรียนและครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต้ จำนวน 33 โรงเรียน (520 คน) เข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยฯ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : ประเมินผลและรายงานผลโครงการ ผู้รายงาน : นายฮะซาน แหละยุหีม วันที่รายงาน : 19/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 4,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดโครงการ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -