Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนายฮะซาน แหละยุหีม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0918458609
E-mail : hasan_huso@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ125,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์และสืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม
9.2 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชน นิสิต ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.3 เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้และทักษะภาษาไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
12.1.1 ผู้ร่วมโครงการได้แสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์
12.1.2 มีนวัตกรรมด้านการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
12.1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยของภาคใต้
12.1.4 เกิดความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องของเครือข่ายด้านภาษาไทยในการที่จะสานต่อกิจกรรมด้านภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
12.2.1 เป็นโอกาสอันสำคัญที่ได้แสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึกพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
12.3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านภาษาไทยของภาคใต้
12.3.2 เกิดความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องของเครือข่ายด้านภาษาในการที่จะสานต่อกิจกรรมด้านภาษา
ข้อเสนอโครงการ201777125331.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 500 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
300
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า