Avatar
26 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้ (ครั้งที่ 7)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.ฐากร สิทธิโชค
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
เบอร์โทร :074317600,1611
มือถือ 0897711939
E-mail : teepla@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ180,000งบประมาณที่ได้รับ90,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางสังคมศาสตร์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาในเครือข่าย
9.2 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่หลากหลาย
9.3 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต/นักศึกษา จำนวน 200 คนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีทักษะความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ สามารถเป็นแนวทางในการประกอบการสอน การนิเทศ การศึกษาต่อ การทำวิจัย และการทำผลงานทางวิชาการ ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางสังคมศาสตร์
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
การเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์มีคุณภาพ มีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยถูกต้องตามหลักวิชาการ
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
ความตระหนักและสำนึกถึงความสำคัญของการเรียนทางด้านสังคมศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนผ่านการเรียนการสอนที่ถูกต้องและมีคุณภาพอันนำมาสู่ความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างสงบสุข
ข้อเสนอโครงการ2017771243391.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
150
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า