Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ English Bilingual Education (EBE) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR”

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0894681837
E-mail : Khanjitsaw@gmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ56,920งบประมาณที่ได้รับ47,500
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาศักยภาพฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้มาตรฐานทางด้านวิชาการและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ
2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการศึกษาภาษาอังกฤษในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
3. เพื่อเพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา
ตัวชี้วัดไม่ระบุ
ข้อเสนอโครงการ2017771234561.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
15
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
พนักงานบริษัทเอกชน
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า