Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ English Bilingual Education (EBE) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR”

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 29

ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0894681837
E-mail : Khanjitsaw@gmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ56,920งบประมาณที่ได้รับ47,500
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาศักยภาพฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้มาตรฐานทางด้านวิชาการและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ
2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการศึกษาภาษาอังกฤษในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
3. เพื่อเพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา
ตัวชี้วัดไม่ระบุ
ข้อเสนอโครงการ2017771234561.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
15
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
พนักงานบริษัทเอกชน
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 47,500

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. สัมมนา workshop
[18/3/2560-19/3/2560] | [18/3/2560-19/3/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : สัมมนา workshop ผู้รายงาน : นายฮะซาน แหละยุหีม วันที่รายงาน : 19/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 47,500 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ได้แก่ อาจารย์ สังกัด สพฐ. สช. และกลุ่มอาชีวศึกษา เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลที่ได้รับ บุคลากรทางศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางตามกรอบมาตรฐาน CEFR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและทำให้เกิดผลต่อผู้เรียนและสถานศึกษา


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -