Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการจัดการทรัพยากรป่าไม้ น้า และดิน เพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.เปลี้อง สุวรรณมณี
สังกัด : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงาน
เบอร์โทร :074443948
มือถือ 0819590693
E-mail : icofis@gmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ421,310งบประมาณที่ได้รับ355,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำไหลตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อขยายผลองค์ความรู้การท้าสวนยางพาราแบบผสมผสานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ส้าหรับเปลี่ยนกรอบ
คิดในการท้าสวนยางพาราที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างยั่งยืน
3. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้และสร้างเครือข่ายสวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์น้ำให้กว้างขวางเพิ่มขึ้น
5. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์น ้าให้มีศักยภาพสูงขึ น
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
1) ได้ฝายชะลอน้ำไหลเพิ่มขึ นจ้านวน 10 ฝาย
2) ผู้ได้รับประโยชน์จากการสร้างฝายชะลอน้ำไหลและปลูกไม้ป่า อย่างน้อย 100 ครัวเรือน
3) ปริมาณน้ำในล้าห้วย และในแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชนมีเพิ่มขึ้น
4) ได้ฐานการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรป่าและน้ำ โดยใช้ฝายชะลอน้ำไหลและปลูกไม้ป่าเพิ่มขึ น
5) ได้เครือข่ายเกษตรกรที่สนใจที่สนใจท้าสวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์น้ำ ไม่น้อยกว่า 5 ราย
6) เกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการอบรม ด้านการจัดการสวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์น้ำ จ้านวนไม่น้อย
กว่า 50 คน
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
1) คนในชุมชนเกิดจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
2) เป็นฐานการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรป่าและน้ำควบคู่กับการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ให้กับเกษตรกร นิสิต และบุคคลทั่วไป
6) เกษตรกรและนิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกรอบคิดและรูปแบบของโมเดลสวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์
น ้า และสามารถขยายผลต่อไปยังชุมชนตนเอง
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
1) ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรป่าและน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ นได้ระยะยาวและ
ยั่งยืน
2) สามารถใช้โมเดลสวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื นที่ป่าต้นน้ำ
อย่างยั่งยืน
3) สมาชิกของกลุ่มแกนน้ามีศักยภาพที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการและรูปแบบการสร้างฝายชะลอน้ำ
ไหลให้กับผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ได้
4) เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และระหว่างชุมชนกับชุมชนด้วยกันเอง
3) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพิ่มจากการปลูกพืชเศรษฐกิจและไม้ผลร่วมในสวน
ยางพารา
4) ชุมชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ยาวนานกว่าเดิม
5) ชนิดและปริมาณสัตว์น้ำในล้าห้วยเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอโครงการ2017771045281.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 650 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. สมาชิกชุมชนเครือข่าย ได้แก่ ชุมชนตะโหมด ทุ่งยาว และดอนประดู่ จังหวัดพัทลุง | | :
50
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
600
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ชุดโครงการที่ 1 ปลูกป่า สร้างฝ่าย คืนสมดุลธรรมชาติ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
[1/10/2559-30/9/2560] |
เริ่ม : 01/10/2559สิ้นสุด : 30/09/2560
2. 1.1 ประชุมระดมความคิดเห็นจากชุมชนสำหรับนำมา วิเคราะห์ในการดำเนินงานโครงการ
[1/10/2559-31/10/2559] |
3. ประชุมคณะทำงานในหน่วยงาน
[1/10/2559-30/11/2559] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า