Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 8

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 25

ดร.นิสากร กล้าณรงค์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0812970303
E-mail : jklanarong@gmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ95,040งบประมาณที่ได้รับ70,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านทักษะกระบวนการเรียนรู้ ส าหรับการเรียนภูมิศาสตร์ส าหรับนักเรียนใน
พื้นที่ภาคใต้
3. เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ทางด้านภูมิศาสตร์ให้แก่นักเรียนใน
พื้นที่ภาคใต้
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นกับโรงเรียนและองค์กรต่างๆในพื้นที่ภาคใต
ตัวชี้วัด1. ด้านผลผลิต ( Out Put ) นักเรียน ได้รับความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์กายภาพ ฐรณีสัณฐาน ภูมิศาสตร์มนุษย์ แผนที่ รีโมตเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. ด้านผลลัพธ์ ( Out Come )
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจทางด้านภูมิศาสตร์มากขึ้น
3. ด้านผลกระทบ ( Impact )
- ลดผลกระทบอันเกิดจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาภูมิศาสตร์
- นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภูมิศาสตร
ข้อเสนอโครงการ2017771019151.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
40
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 121,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. จัดกิจกรรมในวันที่ 22-24 มิ.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีจำนวนผู้เข้า ร่วมโครงการทั้งสิ้น 83 คน
[22/6/2560-24/6/2560] | [1/2/2560-24/6/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมในวันที่ 22-24 มิ.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีจำนวนผู้เข้า ร่วมโครงการทั้งสิ้น 83 คน ผู้รายงาน : น.ส.รัตนาภรณ์ นุ่นมัน วันที่รายงาน : 09/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 121,000 บาท   ผู้รับบริการ : 83 คน

จัดกิจกรรมในวันที่  22-24  มิถุนายน  2560  ณ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  83  คน  ผลสำเร็จคือ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในกระบวนการทำวิจัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนของตนเองเกี่ยวกับการทำโครงงานและสามารถเป็นพื้นฐานของการศึกษาในปริญญาตรี


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -