Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ (ครั้งที่ 10)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการอาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เบอร์โทร :074322521
มือถือ 0813287818
E-mail : develop_tsu@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ1,030,000งบประมาณที่ได้รับ800,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณด้านการบริการวิชาการแบบบูรณาการและยั่งยืน
3. เพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนที่สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง ระดับช่วงชั้นที่ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 2 และระดับช่วงชั้นที่ 3 และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง ให้มีพัฒนาการทั้งด้านความรู้และพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ และเรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัด1. ครูและนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ทั้งสมอง อารมณ์ สังคม จิตใจดีขึ้น และมีศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานสูงขึ้น
2. ครูมีความรู้และทักษะในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น
3. ครูมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ครูมีมุมมองในเชิงวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงชั้นเรียนได้อย่างแท้จริง
5. นักเรียนเรียนรู้กระบวนการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร พร้อมทั้งมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. นักเรียนมีความเชื่อและทัศนคติต่อรายวิชาต่าง ๆ เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
7. ผลการสอบ National Test ของนักเรียนดีขึ้น
ข้อเสนอโครงการ201775166281.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 4414 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
4073
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
341
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า