Avatar
11 ธันวาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการเยาวชนนักไอที

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 236

นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
เบอร์โทร :074317600,4402
มือถือ 0819699606
E-mail : doraemoncikcik@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ34,200งบประมาณที่ได้รับ17,000
วัตถุประสงค์1. นักเรียนรู้จักส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
2. นักเรียนสามารถซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019251152451.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20198995521.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3032
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8094
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท1700017000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8087
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8085
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 17,000ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
[1/3/2562-31/3/2562] | [1/3/2562-15/3/2562]

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
[1/3/2562-31/3/2562] | [1/3/2562-15/3/2562]

3. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
[1/4/2562-31/5/2562] | [1/5/2562-31/5/2562]

4. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้ที่สนใจ
[1/4/2562-30/6/2562] | [1/5/2562-21/6/2562]

5. จัดเตรียมเอกสารและสถานที่จัดโครงการ
[1/5/2562-30/6/2562] | [3/6/2562-25/6/2562]

6. จัดฝึกอบรม
[1/6/2562-30/6/2562] | [27/6/2562-28/6/2562]

7. ประเมินผลและรายงานผล
[1/6/2562-30/6/2562] | [27/6/2562-28/6/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติโครงการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 22/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการและแผนการเบิกจ่ายประมาณ  หนังสือที่ ศธ.64.110.01/0102 ลงวันที่ 7 มี.ค. 62 เรื่องขออนุมัติโครงการบริการวิชาการและแผนการเบิกจ่าย


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 09/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนนักไอที  คำสั่งสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา ที่ 0010/2562  โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย  ประกอบด้วย  ฝ่ายอำนวยการ  ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม  ฝ่ายวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  ฝ่ายประเมินผล


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 09/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย  เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในการจัดโครงการฝึกอบรม


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้ที่สนใจ ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 09/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการส่งไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ  และเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  ผ่านทางเว็บไซต์ http://training.tsu.ac.th/dev/project/


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : จัดเตรียมเอกสารและสถานที่จัดโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 09/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

1. ประสานงานกับวิทยากรขอข้อมูลเอกสารประกอบการฝึกอบรม  เพื่อนำมาจัดเตรียมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

2. จัดเตรียมเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

3 จัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  เพื่อใช้รับลงทะเบียนในวันฝึกอบรม

4. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และโปรแกรมที่ใช้ในการฝึกอบรม


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : จัดฝึกอบรม ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 09/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 17,000 บาท   ผู้รับบริการ : 32 คน

ดำเนินการจัดโครงการเยาวชนนักไอที  เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562  ณ สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 32 คน  สอนให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม  แนะนำส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์  วิธีการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : ประเมินผลและรายงานผล ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 09/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

การประเมินผลโครงการ  เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนนักไอที  โดยให้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนนักไอที  มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69  คิดเป็นร้อยละ 93.75  ด้านความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์  และขั้นตอนการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03  คิดเป็นร้อยละ 60.63  และหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมแล้ว  พบว่า  นักเรียนความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเพิ่มขึ้น  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  คิดเป็นร้อยละ 80.00  และเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  พบว่า  (1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์  คิดเป็นร้อยละ 76.88  (2) นักเรียนสามารถซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  คิดเป็นร้อยละ 83.13


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า