Avatar
11 ธันวาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ จุดประกาย Coding สานฝันน้องม.ปลาย สู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ (ยกเลิกโครงการ)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 235

นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
เบอร์โทร :074317600,4402
มือถือ 0819699606
E-mail : doraemoncikcik@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ34,200งบประมาณที่ได้รับ15,000
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอย่างง่ายได้ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019251140211.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการและแผนการเบิกจ่าย
[1/3/2562-31/3/2562] | [1/3/2562-15/3/2562]

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
[1/3/2562-31/3/2562] |
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
[1/4/2562-31/5/2562] |
4. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้ที่สนใจ
[1/5/2562-30/6/2562] |
5. จัดเตรียมเอกสารและสถานที่จัดโครงการ
[1/6/2562-30/6/2562] |
6. จัดฝึกอบรม
[1/7/2562-31/7/2562] |
7. ประเมินผลและรายงานผล
[1/7/2562-31/8/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติโครงการและแผนการเบิกจ่าย ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 22/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการและแผนการเบิกจ่ายประมาณ  หนังสือที่ ศธ.64.110.01/0102 ลงวันที่ 7 มี.ค. 62 เรื่องขออนุมัติโครงการบริการวิชาการและแผนการเบิกจ่าย


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า