Avatar
11 ธันวาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ เยาวชนนักออกแบบ Web Design ปีที่2

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 234

นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
เบอร์โทร :074317600,4402
มือถือ 0819699606
E-mail : doraemoncikcik@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ33,200งบประมาณที่ได้รับ17,000
วัตถุประสงค์ออกแบบเว็บไซต์
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมสำหรับออกแบบเว็บไซต์ได้
3. นักเรียนสามารถสร้างเว็บไซต์พื้นฐานได้
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201925113711.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2019891615211.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3016
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8092
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท1700017000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8092
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8092
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 17,000ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
[1/3/2562-31/3/2562] |
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
[1/3/2562-31/3/2562] | [1/3/2562-15/3/2562]

3. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
[1/4/2562-31/5/2562] | [1/3/2562-15/3/2562]

4. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้ที่สนใจ
[1/5/2562-30/6/2562] | [1/5/2562-12/7/2562]

5. จัดเตรียมเอกสารและสถานที่จัดโครงการ
[1/6/2562-30/6/2562] | [17/6/2562-5/7/2562]

6. จัดโครงการฝึกอบรม
[2/7/2562-3/7/2562] | [18/7/2562-19/7/2562]

7. ประเมินผลและรายงานผล
[2/7/2562-31/8/2562] | [18/7/2562-19/7/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 22/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน
ดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการและแผนการเบิกจ่ายประมาณ  หนังสือที่ ศธ.64.110.01/0102 ลงวันที่ 7 มี.ค. 62  เรื่องขออนุมัติโครงการบริการวิชาการและแผนการเบิกจ่าย

ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 09/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design ปีที่ 2  คำสั่งสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา ที่0011/2562  โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย  ประกอบด้วย  ฝ่ายอำนวยการ  ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม  ฝ่ายวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  ฝ่ายประเมินผล


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 09/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย  เพื่อจัดเตรียมสถานที่  เอกสารประกอบการฝึกอบรม  เกียรติบัตร  การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ  ให้มีความพร้อมในการจัดโครงการ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้ที่สนใจ ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 09/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ส่งไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  และเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ http://training.tsu.ac.th/dev/project/


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : จัดเตรียมเอกสารและสถานที่จัดโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 09/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

การเตรียมการ  มีดังนี้

1. ประสานงานกับวิทยากรเพื่อขอข้อมูลกำหนดการการฝึกอบรม  เอกสารประกอบการฝึกอบรม  เพื่อนำไปจัดทำรูปเล่มให้ครบตามจำนวนผู้เข้าอบรม

2. ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอบรม

3. ประสานงานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  ดำเนินการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้ในการฝึกอบรม 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : จัดโครงการฝึกอบรม ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 09/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 17,000 บาท   ผู้รับบริการ : 16 คน

ดำเนินการจัดโครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design ปีที่ 2  ให้แก่นักเรียน  เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562  ณ สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 16 คน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : ประเมินผลและรายงานผล ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 09/08/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

การประเมินผลโครงการ  เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design  ปีที่ 2  โดยให้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม พบว่า  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design ปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  คิดเป็นร้อยละ 92.00  ด้านความรู้ความเข้าใจ ก่อนการอบรมนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบเว็บไซต์อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40  คิดเป็นร้อยละ 68.00  และหลังจากที่เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวฯ เพิ่มขึ้นมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  คิดเป็นร้อยละ 89.33  และเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า (1)  นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมในการตกแต่งรูปภาพและออกแบบเว็บไซต์ได้  คิดเป็นร้อยละ 86.67  (2)  นักเรียนสามารถสร้างเว็บไซต์ได้  คิดเป็นร้อยละ 88.00  และ (3)  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้  คิดเป็นร้อยละ 92.00


ปัญหา/อุปสรรค : ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม นักเรียนบางคนมีพื้นฐานอยู่เดิมแล้ว แต่บางคนไม่มีพื้นฐานเบื้องต้นเลย
แนวทางแก้ไข : อยากให้มีการจัดกลุ่มผู้เรียน อาจะเป็นระดับพื้นฐาน ปานกลาง หรือขั้นสูง

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า