Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning บทเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 233

นายกฤษฎา คงหนู
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
เบอร์โทร :074317611
มือถือ 0864487468
E-mail : kkrit_pt@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ19,000งบประมาณที่ได้รับ12,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate ได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้น่าสนใจมากขึ้น
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019251132321.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2019891024121.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3045
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8094
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100100
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ10091
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8089
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการ
[2/10/2561-2/10/2561] |
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
[2/10/2561-30/11/2561] |
3. ประชาสัมพันธ์
[3/12/2561-30/6/2562] |
เริ่ม : 03/12/2561สิ้นสุด : 30/06/2562
4. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุในการฝึกอบรม
[1/2/2562-30/6/2562] |
5. ดำเนินการอบรม
[27/6/2562-28/6/2562] |
6. ประเมินผลและรายงานผลโครงการ
[1/7/2562-30/8/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า