Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 231

นายกฤษฎา คงหนู
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
เบอร์โทร :074317611
มือถือ 0864487468
E-mail : kkrit_pt@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ24,600งบประมาณที่ได้รับ12,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้รู้วิธีการติดตั้งและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10 ได้
2. เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้
3. เพื่อให้ผู้เขาร่วมโครงการสามารถสร้างอาชีพได้
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019251122361.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2019101091381.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
15
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8092
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท1200012000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ10093
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8092
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการ
[1/10/2561-30/11/2561] |
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
[1/10/2561-30/11/2561] |
3. ประชาสัมพันธ์
[1/12/2561-30/6/2562] |
เริ่ม : 01/12/2561สิ้นสุด : 30/06/2562
4. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุในการฝึกอบรม
[1/2/2562-30/6/2562] |
5. ดำเนินการอบรม
[1/6/2562-30/6/2562] |
6. ประเมินผลและรายงานผลโครงการ
[1/7/2562-31/8/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า