Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครั้งที่ 18)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการอาจารย์ภิญโญ โชติรัตน์
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา
เบอร์โทร :074322521
มือถือ 0819185845
E-mail : pinyo32006@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ211,700งบประมาณที่ได้รับ125,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ความรู้ด้านทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานกับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยของเยาวชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้
3. เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายองค์กรในการบูรณาการทางสังคม
ตัวชี้วัด1. ด้านผลผลิต (output) ครูและนักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอล สามารถนำความรู้จากการอบรมไปพัฒนาตนเองและไปเป็นผู้นำทางด้านกีฬาในชุมชนของตนเองได้
2. ด้านผลลัพธ์ (outcome) การใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางในการปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยของเยาวชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้
3. ด้านผลกระทบ (impact) การดำเนินการของโครงการทำให้เยาวชนสามารถใช้สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายองค์กรในการบูรณาการทางสังคมรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ข้อเสนอโครงการ201775161461.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
80
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า