Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อย Trainer” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 3

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 228

นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :074443905
มือถือ 0622433895
E-mail : snawaluk@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ80,000งบประมาณที่ได้รับ56,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเยาวชนในชุมชน
2.เพื่อส่งเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เยาวชนในชุมชน สามารถพัฒนาศักยภาพต่อยอดองค์ความรู้ ให้มีความเข้มแข็งและหยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019251055571.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2019730123271.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
298
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย200298
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8594
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ85100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท5600056000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ85100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ85100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. บรรณารักษ์น้อยเทรนเนอร์
[1/1/2562-30/6/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า