Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสืบค้นขั้นสูงเพื่อการวิจัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 2 (ยกเลิกโครงการ)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 227

นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :074443905
มือถือ 0622433895
E-mail : snawaluk@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ80,000งบประมาณที่ได้รับ43,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียน มีทักษะการรู้สารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทำวิจัยในระดับมัธยมศึกษาอย่างยั่งยืน
2.เพื่อให้นักเรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง สำหรับงานวิจัย
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019251048121.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า