Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตสู่จินตนาการ ปี 3

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 226

นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :
มือถือ
E-mail : bee126@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ80,000งบประมาณที่ได้รับ44,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะทางวิชาการและทักษะในการดำเนินชีวิต
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ควบคู่กับทักษะการปฏิบัติจริง
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019251043231.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2019618123321.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กหญิงณัฐณิชา บัวเผียน โรงเรียนวิเชียรชม | | :
1. เด็กหญิงศิรามาวดี กิมาคม โรงเรียนวิเชียรชม | | :
1. เด็กหญิงสุธาสินี อินทองแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงพลอยงาม บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงพลอยไพลิน บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | | :
1. เด็กหญิงปรียาพร ปฐมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปิยาพัชร ภู่สิโรรังษี โรงเรียนวิเชียรชม | | :
1. เด็กหญิงพิชยา สาและ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชนม์นิภา บุญชำนาญ โรงเรียนวิเชียรชม | | :
1. เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์ จันทร์สงค์ โรงเรียนวิเชียรชม | | :
1. เด็กหญิงณัฐธยาน์ พุทธชาติ โรงเรียนวิเชียรชม | | :
1. เด็กหญิงพัทธนันท์ พุทธชาติ โรงเรียนวิเชียรชม | | :
1. เด็กชายศีลจิรัฏฐ์ พุทธชาติ โรงเรียนวิเชียรชม | | :
1. เด็กหญิงณัฏฐวรินทร์ อินทนะนก โรงเรียนวัดหวัง | | :
1. เด็กชายวสิษฐ์พล อีชะโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม | | :
1. เด็กหญิงพัชรีพร สะอาด โรงเรียนบ้านระโนด (ธัญ เจริญ) | | :
1. เด็กหญิงฐิติวรดา คงช่วย โรงเรียนเรวดีศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวิชญาพร ศรีทองเพ็ง โรงเรียนเรวดีศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชวินนุช สุกแก้ว โรงเรียนเรวดีศึกษา | | :
1. เด็กหญิงอภิญญา ศรีราช โรงเรียนเรวดีศึกษา | | :
1. เด็กหญิงปวีณา แดงโรจน์ โรงเรียนเรวดีศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนุชรดี อินนุรักษ์ โรงเรียนเรวดีศึกษา | | :
1. เด็กหญิงปาริฉัตร ชุมคง โรงเรียนเรวดีศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภวรรณ ศรีวิเศษ โรงเรียนเรวดีศึกษา | | :
1. เด็กหญิงพรรณรัตน์ สุบรรณพันธ์ โรงเรียนเรวดีศึกษา | | :
1. เด็กชายกฤตเมธ เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพลวุฒิ ชูสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา คเชนทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา | | :
1. เด็กหญิงพัทธนันท์ คเชนทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา | | :
1. เด็กชายชยพัทธ์ ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา | | :
1. เด็กชายพรรษิษฐ์ ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา | | :
1. เด็กหญิงพิชชาภา ตุดเกื้อ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป่าพะยอม | | :
1. เด็กชายชนาธิป ชูเพชร โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม | | :
1. เด็กชายชยางกูร จันทร์ผลึก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายศิวดร ชูสุดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายธิษณะ เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายบุญญฤทธิ์ สิงห์ตุ้ย โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร | | :
1. เด็กชายวศิน สว่างพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา | | :
1. เด็กชายวรัชญ์ สว่างพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา | | :
39
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3039
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8096
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท4400044000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8097
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 44,000ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมคณะทำงาน
[5/2/2562-5/2/2562] | [5/2/2562-5/2/2562]

2. ประชุมทีมจัดกิจกรรม
[4/4/2562-4/4/2562] | [4/4/2562-4/4/2562]

3. ประชุมเตรียมความพร้อม
[18/4/2562-18/4/2562] | [18/4/2562-18/4/2562]

4. ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
[22/4/2562-22/4/2562] | [22/4/2562-22/4/2562]

5. ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
[22/4/2562-22/4/2562] |
6. จัดโครงการ
[25/4/2562-26/4/2562] | [25/4/2562-26/4/2562]

7. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
[18/1/2562-28/1/2562] | [18/1/2562-18/1/2562]

8. ประเมินผลโครงการ
[29/4/2562-29/4/2562] | [30/4/2562-30/4/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ผู้รายงาน : นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดประชุมคณะทำงานโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้ชี้แจ้งการจัดทำโครงการดังกล่าว และแบ่งหน้าที่ในการทำงานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมจัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ดำเนินการประชุมทีมจัดกิจกรรมย่อยในโครงการ โดยกิจกรรมย่อยประกอบด้วย 1. เยี่ยมชมฟาร์ม มหาวิทยาลัยทักษิณ 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3. กิจกรรมการเดินทางของเมล็ดข้าว 4. กิจกรรมชาวนารุ่นเยาว์ 5. กิจกรรมศิลปินน้อย 6. กิจกรรมจากตัวหนังสือสู่จินตนาการ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมความพร้อม ผู้รายงาน : นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ผู้รายงาน : นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งรวบรวมรายการวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องจัดซื้อ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ผู้รายงาน : นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 34/2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต วันที่รายงาน : 18/06/2562
ค่าใช้จ่าย : 44,000 บาท   ผู้รับบริการ : 39 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 39 คน สถานที่จัดโครงการ คือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ฟาร์มคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประเมินผลโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต วันที่รายงาน : 18/06/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 39 คน

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในการจัดโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.60 และการประเมินประโยชน์/ผลกระทบที่มีต่อโครงการ แบ่งหัวข้อการประเมินดังนี้ 1) ได้รับความรู้ตรงกับความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 88.80 2) ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 97.60 3) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100 4) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ต่อ คิดเป็นร้อยละ 94.20 5) สามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปปรับใช้ในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.60 6) ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 97.00 7) ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 88.20 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า