Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 223

นางสาวทิตยา จันทร์สุข
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :074609600
มือถือ 0954203396
E-mail : tittaya@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ35,000งบประมาณที่ได้รับ30,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการในการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปฏิรูปการเรียนการสอน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ควบคู่กับทักษะการปฏิบัติจริง
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20192594781.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า