Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley และ โปรแกรม Zotero (ยกเลิกโครงการ)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 222

นางกอบกุล สุวลักษณ์
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :-
มือถือ 0897388740
E-mail : skobkul@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ30,000งบประมาณที่ได้รับ28,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Zotero และ Mendeley
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Zotero และ Mendeley ในการอ้างอิงและจัดการบรรณานุกรมให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยใช้ทำงานกับ Microsoft Word ได้
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201925940351.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า