Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการย่อยที่ 5 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่าย (ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 220

นางสาววันเพ็ญ บัวคง
สังกัด : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงาน
เบอร์โทร :074443948
มือถือ 0816983706
E-mail : wanpen_bio@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ107,500งบประมาณที่ได้รับ69,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อขยายพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำไหลในพื้นที่ป่าต้น
น้ำของชุมชนบ้านทุ่งลานโยพัฒนา ชุมชนบ้านศาลาน้ำชุมชนตะโหมด และชุมชน
บ้านทุ่งยาว
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019241718581.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 245 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
พนักงานบริษัทเอกชน
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย100
จำนวนผู้รับบริการราย230
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท69000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 20,000ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อวิเคราะห์และวางระบบการบริหาร จัดการน้ำร่วมกับชุมชน
[1/10/2561-30/11/2561] |
2. ประชุมคณะทำงาน และหน่วยงานร่วม เพื่อวางแผน การจัดกิจกรรมของโครงการ
[1/12/2561-31/12/2561] |
3. ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อประชุมร่วมกับชุมชนในการกำหนด แผนการจัดกิจกรรม และรูปแบบของกิจกรรม
[1/12/2561-31/12/2561] |
4. สำรวจพื้นที่ และกำหนดตำแหน่งซ่อมและสร้างฝาย ชะลอน้ำไหล
[1/12/2561-31/1/2562] |
เริ่ม : 01/12/2561สิ้นสุด : 31/01/2562
5. ดำเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำไหลโดยมีนิสิต อาจารย์ นักเรียน และหน่วยงานภาครัฐในชุมชนเข้า ร่วมกิจกรรม
[1/10/2561-31/8/2562] | [1/2/2562-31/8/2562]
เริ่ม : 01/10/2561สิ้นสุด : 31/08/2562
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ ที่ได้ดำเนินงานมาใน รอบปี
[1/7/2562-31/8/2562] |
7. ประชุมร่วมกับชุมชน เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ประเด็นปัญหา อุปสรรค และแก้ไขปัญหาใน การดำเนินโครงการสำหรับใช้ในปีถัดไป
[1/8/2562-30/9/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ดำเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำไหลโดยมีนิสิต อาจารย์ นักเรียน และหน่วยงานภาครัฐในชุมชนเข้า ร่วมกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาววันเพ็ญ บัวคง วันที่รายงาน : 09/07/2562
ค่าใช้จ่าย : 20,000 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

ผลการดำเนินงาน ดำเนินสร้างฝายฯ ในพื้นที่บ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จำนวน 1 ฝาย พื้นที่บ้านทุ่งยาว จำนวน 6 ฝาย ม.11 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 12 ฝาย 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า