Avatar
26 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการอาจารย์รัตติกาล กมโลบล
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0849672179
E-mail : Rattikal_kom@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ200,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการสอนดนตรีส าหรับเด็กพิเศษ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อการเรียนการสอนได
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
1.2.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาจากภายในและภายนอกไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
.1.2.2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ เข้าใจจากการเข้าร่วมอบรมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2.2 ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในด้านการสอนดนตรีส าหรับเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
12.3.1 การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากผู้เข้าร่วมโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ
ข้อเสนอโครงการ2017751554531.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20177141627561.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
20
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า