Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 22

อาจารย์รัตติกาล กมโลบล
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0849672179
E-mail : Rattikal_kom@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ200,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อการเรียนการสอนได้
ตัวชี้วัด1. ด้านผลผลิต (output)
1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาจากภายในและภายนอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
2. ด้านผลลัพธ์ (outcome)
2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ เข้าใจจากการเข้าร่วมอบรมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในด้านการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านผลกระทบ (impact)
3.1 การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากผู้เข้าร่วมโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ
ข้อเสนอโครงการ2017751554531.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20177141627561.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย8030
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8095
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8095
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8094
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 100,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. สรุปผลการดำเนินโครงการ
[1/1/2560-31/8/2560] | [1/1/2560-30/6/2560]

2. สรุปผลการดำเนินโครงการ (เพิ่มเติม)
[1/1/2560-31/8/2560] | [1/1/2560-30/6/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : สรุปผลการดำเนินโครงการ ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 100,000 บาท   ผู้รับบริการ : 17 คน

ตามแผนการดำเนินงาน ได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการ ไว้ตั้งแต่ มกราคม -สิงหาคม 2560  และดำเนินการจัดโครงการ ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560  ณ อาคารเรียนรวม 15 ห้อง 15401 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  มีผู้ลงทะเบียน จำนวน 17 คน  ค่าลงทะเบียนคนละ 600 บาท  รวมเป็นเงิน 10,200 บาท


ปัญหา/อุปสรรค : 1. เวลาในการจัดกิจกรรมมีน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญ 2. วิทยากรมีเวลาจำกัดในการให้ความรู้ด้านทักษะ
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : สรุปผลการดำเนินโครงการ (เพิ่มเติม) ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 13 คน

เพิ่มเติมผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีก 13 คน    ผู้เข้ากิจกรรม รวม 30 คน  นิสิต/นักศึกษา จำนวน 7 คน  ประชาชนทั่วไป 18 คน  ครู/อาจารย์/นักวิชาการ จำนวน 5 คน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -