Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนากลุํมผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง (ภาตใต้ชุดโครงการพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 219

นางสาวจิตรา จันโสด
สังกัด : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงาน
เบอร์โทร :074443948
มือถือ 0841273880
E-mail : jittraj28@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ150,000งบประมาณที่ได้รับ98,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์สู่วิสาหกิจชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019241713311.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 87 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
77
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
14
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย87
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท98000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 22,440ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมวางแผนดำเนินงานร่วมกับคณะทำงาน
[1/10/2561-31/12/2561] | [1/1/2562-31/1/2562]

2. พัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับการค้าขับเคลื่อนสู่วิสาหกิจชุมชน
[1/12/2561-31/8/2562] | [1/10/2561-31/3/2562]
เริ่ม : 01/12/2561สิ้นสุด : 31/08/2562
เริ่ม : 01/10/2561
สิ้นสุด : 31/03/2562
3. ติดตามและประเมินผลโครงการ -ติดตามประเมินผลตามไตรมาส -จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนความรู้สู่ชุมชน
[1/12/2561-30/9/2562] | [1/4/2562-30/6/2562]
เริ่ม : 01/12/2561สิ้นสุด : 30/09/2562
4. ถอดบทเรียนและสรุปผลโครงการ
[1/8/2562-30/9/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนดำเนินงานร่วมกับคณะทำงาน ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 23/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 49 คน

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 30 ม.ค. 2562 จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 5  ชุมชน สรุปได้ดังนี้

1)  ชุมชนตะโหมด : สมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์เข้าร่วม จำนวน 15 คน มีความคิดเห็น ดังนี้

-พัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์

2) ชุมชนดอนประดู่  : ผู้นำชุมชนและสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนดอนประดู่เข้าร่วม จำนวน 14 คน มีความคิดเห็นและข้อเสนอ ดังนี้

-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทำปุ๋ยอัดเม็ด

3) ชุมชนโตนดด้วน : ผู้นำชุมชนและสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์โตนดด้วนเข้าร่วม จำนวน 9 คน มีความคิดเห็นดังนี้

- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปอเทือง พืชตระกูลถั่ว

4) ชุมชนบ้านทุ่งยาว : ผู้นำชุมชนและครูชุมชนบ้านทุ่งยาว เข้าร่วมจำนวน 8 คน จัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาว โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS อย่างต่อเนื่อง

5) ชุมชนบ้านพร้าว : : ผู้นำชุมชนและครูชุมชนบ้านพร้าว เข้าร่วมจำนวน 3 คน  เสนอให้มีการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและน้ำหมักชีวภาพในชุมชน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : พัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับการค้าขับเคลื่อนสู่วิสาหกิจชุมชน ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 23/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 731 คน

ผลการดำเนินงาน

- ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ครูชุมชนบ้านทุ่งยาว จำนวน 10 คนร่วมกับ ผอ.และนักวิชาการ ของสถาบันฯ  ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาว สู่การจดวิสาหกิจชุมชน  โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS อย่างต่อเนื่อง และควบคู่กับการพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์สู่การค้าในอนาคต 

-ใช้พลังนิสิตในการขับเคลื่อนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยการบูรณาการเป็นฐานการเรียนรู้รายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น เทอม 1/61 นิสิตจำนวน 247 คน และ เทอม 2/61 นิสิตจำนวน 309 คน เรียนรู้ฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS โดยครูชุมชนบ้านทุ่งยาว

-จัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS สูตรสำหรับข้าว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวนาในชุมชนบ้านดอนประดู่และชุมชนโตนดด้วน

1) แปลงสาธิตการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS จำนวน 3 ไร่ ณ ม.5 บ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่ และ

 2) แปลงสาธิตการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS จำนวน 1.5 ไร่ ณ ม.6 บ้านหนักกุน ต.โตนดด้วน

-วันที่ 27 ก.พ. 2562 ผู้นำกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตะโหมด และผู้นำกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาว ได้เป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ให้กับผู้นำทั้ง 11 ตำบล อ.สทิงพระ จำนวน 165 คน 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : พัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับการค้าขับเคลื่อนสู่วิสาหกิจชุมชน ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 04/07/2562
ค่าใช้จ่าย : 22,440 บาท   ผู้รับบริการ : 111 คน

ผลการดำเนินงาน

-พัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์สู่วิสาหกิจชุมชน

พัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์

ผลการดำเนินงาน

ทางสถาบันฯได้พัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ให้กับกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 2 ชุมชน คือชุมชนตะโหมด และชุมชนบ้านทุ่งยาว ได้ทดลองใช้กับการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้าว และผัก ซึ่งได้ทำการทดลองใช้มาเป็นระยะเวลา 3-5 ปี จนสามารถพัฒนาเป็นสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่คงที่ ทั้งการผลิตและวัสดุที่ใช้ ดังนั้นจึงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ทั้ง 2 แหล่ง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์หาค่าปริมาณธาตุ N P K ค่า pH ค่า EC ค่า OM ค่า C/N ในปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 2 แหล่ง (อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจวิเคราะห์)

สำหรับกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านทุ่งยาว ได้พัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผ่านการจดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาวพัฒนา เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 62 มีการขับเคลื่อนการผลิตปุ๋ย จำนวน 11 ครัวเรือน และสามารถขยายผลเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานราชการต่างๆและบุคคลที่สนใจอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ได้มีการขับเคลื่อนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไปยังชุมชนดอนประดู่ ชุมชนโตนดด้วน และชุมชนบ้านพร้าว เพื่อขยายฐานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับ โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทั้ง 3 ชุมชน ดังนี้

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนดอนประดู่ วันที่ 9 เม.ย.62 ณ โรงผลิตปุ๋ย ของนายสมคิด ทองศรี ตั้งอยู่ ม.5 บ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่ จ.พัทลุง โดยมีสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน  

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ม.6 และ ม.7 ต.โตนดด้วน ณ บ้านของประธานกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

วันที่ 3 พ.ค. 62 อบรมการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นสำหรับใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS โดยมีสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน

วันที่ 23 พ.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 34 คน

   และหลังจากการอบรมไปแล้ว ได้ติดตามผลการไปใช้ประโยชน์ ผลการดำเนินงานสามารถขยายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไปยังครัวเรือนของเกษตร อย่างน้อย 2 ครัวเรือน ในหมู่ที่ 7 ต.โตนดด้วน และมีแนวโน้มจะขยายเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อรองรับการทำนาอินทรีย์ในฤดูนาปีที่ใกล้จะมาถึง 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับครัวเรือนต้นแบบการทำเกษตรผสมผสานชุมชนบ้านพร้าว วันที่ 14 มิ.ย.62 ณ โรงผลิตปุ๋ย ของนางวาสนา ยอดพูล ม.8 บ้านทุ่งลานโยพัฒนา ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมีสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 12 คน

จากการขยายผลเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนดอนประดู่ ชุมชนมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและมีสมาชิกร่วม 30 คน จึงสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยในวันที่ 20 มิ.ย. 62 ได้เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นำกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มข้าวหอมพันธุ์ไชยา จำนวน 21 คน มาแลกเปลี่ยนความรู้การผลิตปุ่ยอินทรีย์สำหรับนาข้าว


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ติดตามและประเมินผลโครงการ -ติดตามประเมินผลตามไตรมาส -จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนความรู้สู่ชุมชน ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 02/07/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 17 คน

ผลการดำเนินงาน

-ติดตามและประเมินผลตามไตรมาส

โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทั้ง 3 ชุมชน ได้ผลเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.22 

-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนความรู้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62 ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนความรู้สู่ชุมชน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 23 ส.ค. -1 ก.ย. 62 ในงานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้ชุมชนเครือข่าย ได้นำความรู้และผลผลิตจากการได้รับบริการวิชาการมาจัดแสดงและจำหน่าย โดยมีตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน  โดยให้มีรูปแบบการจัดนิทรรศการเชิงวิชาการ มีชีวิต แบ่งปันผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการ ทั้งหมด 7 ฐาน ดังนี้

1) ฐานปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS                             2) ฐานเพาะเห็ดอินทรีย์

3) ฐานข้าวอินทรีย์                                        4) ฐานปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน

5) ฐานการจัดการน้ำโดยใช้ฝายชะลอน้ำไหล   6) ฐานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

7) ฐานการทำเกษตรผสมผสาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า