Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนากลุํมทำนาอินทรีย์จากนาเคมีสูํนาอินทรีย์วิถีพอเพียง (ภายใต้ ชุดโครงการพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 218

นางสาวจิตรา จันโสด
สังกัด : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงาน
เบอร์โทร :074443948
มือถือ 0841273880
E-mail : jittraj28@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ219,000งบประมาณที่ได้รับ140,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนากลุํมผลิตข๎าวอินทรีย์เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย
2. เพื่อพัฒนากลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์สูํวิสาหกิจชุมชน
3. เพื่อพัฒนากลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์เป็นแหลํงเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ให้แก่นิสิต
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201924176531.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 496 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
176
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
250
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย496
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท140000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 7,013ไตรมาส 3 : 59,990ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมวางแผนดำเนินงานร่วมกับคณะทำงาน
[1/10/2561-1/10/2561] | [1/1/2562-31/1/2562]

2. พัฒนากลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ มุ่งเน้นให้มีการแลก เปลี่ยนเรียนรู้พร้อมด้วยการลงมือปฏิบัติให้เกิดเป็น รูปธรรมแล้วมีการขยายผลเพื่อพัฒนากลุ่มให้เข้ม แข็งและขับเคลื่อนกลุ่มเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน ส่ง เสริมการแปรรูป
[1/11/2561-31/7/2562] | [1/10/2561-31/3/2562]
เริ่ม : 01/11/2561สิ้นสุด : 31/07/2562
เริ่ม : 01/10/2561
สิ้นสุด : 31/03/2562
3. ติดตามและประเมินผลโครงการ -ติดตามประเมินผลตามไตรมาส -จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนความรู้สู่ชุมชน
[1/12/2561-30/9/2562] | [1/4/2562-30/6/2562]
เริ่ม : 01/12/2561สิ้นสุด : 30/09/2562
4. ถอดบทเรียนและสรุปผลโครงการ
[1/8/2562-30/9/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนดำเนินงานร่วมกับคณะทำงาน ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 19/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 38 คน

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 30 ม.ค. 2562 จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตะโหมด ชุมชนดอนประดู่ และชุมชนโตนดด้วน สรุปได้ดังนี้
 
1)  ชุมชนตะโหมด : สมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์เข้าร่วม จำนวน 15 คน มีความคิดเห็น ดังนี้
-พัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
-ปรับปรุงเส้นทางในที่นา
-ปรับปรุงคันนาให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและปลูกพืชบนคันนา
-ความรู้/การวิจัยด้านพืชเพื่อดูดซับสารพิษในนาข้าว
-พืชหลังการเก็บเกี่ยว
-ส่งเสริมตลาดข้าวอินทรีย์
 
2) ชุมชนดอนประดู่  : ผู้นำชุมชนและสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนดอนประดู่เข้าร่วม จำนวน 14 คน มีความคิดเห็นและข้อเสนอ ดังนี้ 
-การเพาะกล้า ให้มีแปลงสาธิตการเพาะกล้า ทำดรงเรือนเพาะกล้า ธนาคารเมล้ดพันธุ์
-การดำนา มีแปลงสาธิต วิธีการดำนาโดยคน และเครื่องจักร
-การเกี่ยวข้าว มีแปลงสาธิตเกี่ยวข้าวด้วยคน เครื่องอบข้าวชุมชน ลานตากข้าวชุมชน
-การผลิตข้าวสารแบบโบราณ โดยใช้ครกตำข้าว ครกสีข้าว
-การผลิตปุ่ยอินทรียื ทำปุ๋ยอัดเม็ด
-แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนดอนประดู่
-พิพิธภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา
 
3) ชุมชนโตนดด้วน : ผู้นำชุมชนและสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์โตนดด้วนเข้าร่วม จำนวน 9 คน มีความคิดเห็นดังนี้
-แปลงสาธิต/ฝึกปฏิบัติ การเพาะกล้านาดำ นาดยน นาหว่านแห้ง แปลงดำนา นาโยน สาธิตการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปอเทือง พืชตระกูลถั่ว
-การเก็บเกี่ยว ใช้แกะ เคียว การนวดข้าวด้วยเท้า และเครื่องจักร
-การผลิตข้าวสารแบบโบราณ การใช้เครื่องสีข้าวด้วยมือ/ครกตำข้าว
-ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ขนม 

ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : พัฒนากลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ มุ่งเน้นให้มีการแลก เปลี่ยนเรียนรู้พร้อมด้วยการลงมือปฏิบัติให้เกิดเป็น รูปธรรมแล้วมีการขยายผลเพื่อพัฒนากลุ่มให้เข้ม แข็งและขับเคลื่อนกลุ่มเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน ส่ง เสริมการแปรรูป ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 22/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 7,013 บาท   ผู้รับบริการ : 1696 คน

ผลการดำเนินงาน

1. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์: การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดการศัตรูข้าวโดยชีววิธี 

ผลการดำเนินงาน

-การจัดการโรคใบไหม้ในแปลงสาธิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ โดยใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช คือ ไบโอเบส และลาร์มินา

-ส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยวิธีเก็บข้าวด้วยแกะ

-ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้กระสอบข้าวใหม่ในการบรรจุข้าวอินทรีย์

-อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ม.6 และ ม.7 ต.โตนดด้วน

-ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกปอเทืองบำรุงดิน หลังเก็บเกี่ยวแล้ว โดยให้บริการข้อมูลและขั้นตอนการขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในรูปแบบของกลุ่มจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง 

 

2. พลังนิสิตขับเคลื่อนชุมชนทำนาอินทรีย์ : จัดทำแปลงนาต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการ และการผสมผสานการเลี้ยงปลาในนาข้าว เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ให้นิสิต เป็นตัวอย่างจริงในชุมชน พัฒนาครูชาวนาให้เป็นครัวเรือนต้นแบบฐานการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา

ผลการดำเนินงาน 

- ครูชาวนาชุมชนดอนประดู่ได้รับการพัฒนา 25 ครัวเรือนเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบฐานการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา และครูชาวนาจากชุมชนอื่น จำนวน 12 คน  (รวม 37 คน)

(จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 12 ต.ค. 61 และ 8 ก.พ. 62 ) โดย

*วันที่  3 ต.ค. 61 สำรวจและคัดเลือกครัวเรือน

* 10 ต.ค. 61 ประชุมครูชาวนา

- นิสิตเทอม 1.61 จำนวน...375.คน ร่วมกิจกรรมโครงการดอนประดู่นาวานสืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ 11 (ดำนา) วันที่ 12 ต.ค. 61 (ดำนา) (ครูชาวนา 37 คน + นักเรียนในพื้นที่ 250 คน)

นิสิตเทอม 2.61 จำนวน 468 คน ร่วมกิจกรรมโครงการดอนประดู่นาวานสืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ 12 (เก็บข้าว) วันที่ 8 ก.พ. 62

-จัดทำแปลงนาต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการ

     1) แปลงสาธิตการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS จำนวน 3 ไร่ ณ ม.5 บ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่

*ออกปากดำนา 7 พ.ย. 61 จำนวน 26 คน

*ออกปากเก็บข้าว 18 ก.พ. 62 จำนวน 60 คน 

     2) แปลงสาธิตการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS จำนวน 1.5 ไร่ ณ ม.6 บ้านหนักกุน ต.โตนดด้วน

วันที่ 7 ก.พ. 62 จัดกิจกรรมผุกเกลอเขาป่านาเล เท่ดอนโด กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งชุมชนดอนประดู่: กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์วิถีฅนดอนประดู่ มีผู้เข้าร่วม 72 คน

วันที่ 27 ก.พ. 2562 กลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด ขยายผลการทำงานให้กับผู้นำทั้ง 11 ตำบล อ.สทิงพระ จำนวน 165 คน (แหล่งศีกษาดูงานให้กับผู้ที่สนใจ)

 

3. การสนับสนุนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (PGSหรือ Organic Thailand) การจดบันทึกการผลิต การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต การตั้งคณะกรรมการตรวจแปลงในกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน

-20 ธ.ค.61 (เช้า) อ.ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี ผู้อำนวยการ เข้าพบคุณอมรศักดิ์ แววศักดิ์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นการพิจารณาการตรวจสอบมาตรฐานหารผลิตข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2561 และนำข้อมูลคืนกลับและพัฒนากลุ่มทำนาอินทรีย์ต่อไป

-20 ธ.ค.61 (บ่าย) อ.ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ กับกลุ่มผลิตข้าวอินทรียืวิถีฅนดอนประดู่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านกล้วยเภา

 

4. การสร้างตลาดข้าวอินทรีย์: TSU Green shop ตลาดนัดชุมชนในมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการร้านค้า และช่องทางออนไลน์ กิจกรรมชาวเมืองช่วยชาวนา

 ผลการดำเนินงาน

โดยการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตข้าวอินทรีย์ออกสู่วงกว้าง 

-จัดกิจกรรม ดนตรี กวี กล่อมข้าว: ทำนาในใจฅน วันที่ 7 ก.พ. 2562 ณ แปลงสาธิตผลิตข้าวอินทรีย์ ชุมชนดอนประดู่ มีผู้เข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม 127 คน

-งานสืบสานประเพณีกองข้าวสาร ทานอาหารอินทรีย์ ของดีบ้านตะโหมด ปี 62 บ้านตะโหมด วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 จำนวนผู้เข้าร่วม  40 คน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : พัฒนากลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ มุ่งเน้นให้มีการแลก เปลี่ยนเรียนรู้พร้อมด้วยการลงมือปฏิบัติให้เกิดเป็น รูปธรรมแล้วมีการขยายผลเพื่อพัฒนากลุ่มให้เข้ม แข็งและขับเคลื่อนกลุ่มเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน ส่ง เสริมการแปรรูป ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 02/07/2562
ค่าใช้จ่าย : 59,990 บาท   ผู้รับบริการ : 202 คน

ผลการดำเนินงาน

2. กิจกรรมพัฒนากลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์

-กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนดอนประดู่

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้นาต้นแบบเชิงวิชาการ

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 ประชุมพัฒนาแหล่งเรียนรู้นาต้นแบบเชิงวิชาการ ณ ศาลาประจำหมูบ้านหมู่ที่ 5 บ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 17 คน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาฐานการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา ในประเด็นดังนี้

     1. ถอดองค์ความรู้วิถีชีวิตชาวนาดอนประดู่

     2. แปลงสาธิต (การเพาะกล้า /การตกกล้า) และแปลงฝึกปฏิบัติ (การดำนา /การเกี่ยวข้าว)

     3. พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวนา เพื่อศึกษา สาธิต และเยี่ยมชม

-  ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว

-  เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำนา เช่น  เครื่องมือไถนา แกะ ครกตำข้าว ครกสีข้าว

     4. ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับข้าว : แม่โพสพ ประเพณีทำขวัญข้าว และอื่นๆ

ผลจากการประชุม  ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวนาเพื่อนำมาใช้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

          หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 ประชุมหารือการสร้างที่ประดิษฐานแม่โพสพ   โดยเชิญ อ.ดำรง ชีวะสาโร คณะศิลปกรรม ลงพื้นที่ชุมชนบ้านกล้วยเภาเพื่อออกแบบสถานที่ประดิษฐานพระแม่โพสพ โดยความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจของคณะกรรมการหมู่บ้านและเทศบาลตำบลดอนประดู่ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 31 คน ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 

          การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต สมาชิกได้ส่งตัวอย่างข้าว จำนวน 41 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์

          พัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงาน:ส่วนงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้เห็นความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานเพื่อชุมชนด้านการอนุรักษ์และสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวพื้นเมือง #โครงการดอนประดู่นาวานสืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ที่ ICOFIS ร่วมกับเทศบาลดอนประดู่ดำเนินงานมา 6 ปี วันนี้ (20 มิ.ย. 62) ท่านอาจารย์ธิติ พานวัน ได้นำอาจารย์ บุคลากรส่วนงานบริการวิชาการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมไชยาจำนวน 21 คน มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับชุมชน ณ ฐานเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา บ้านกล้วยเภา หมู่ที่ 5 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ทีมงาน ICOFIS ตัวแทนกลุ่มนาอินทรีย์ดอนประดู่นำโดยผู้ใหญ่พนม อินทร์ศรี และคณะ กลุ่มนาอินทรีย์ตะโหมดนำโดยคุณวิรัตน์ ช่วยชุมชาติ คุณศักดิ์ เพชรสุข และคุณเขมจิรา เพชรสังข์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมในวันนี้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ก่อให้เกิดการตื่นตัว เกิดแรงบันดาลใจ และมองเห็นแนวทางการดำเนินงานของตนเองให้ประสบความสำเร็จต่อไป

 

  - กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนโตนดด้วน

         จัดกิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนโตนดด้วน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 ณ ม.6 บ้านหนักกุน และ ม.7 บ้านโคกโพธิ์ ตามที่ สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ในชุมชนโตนดด้วนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2561 ขณะนี้กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์จำนวน 2 กลุ่ม ได้ผ่านการประเมินและได้รับเงินอุดหนุนจากการทำนาข้าวอินทรีย์ในปีที่ 1 จากกรมการข้าว เป็นเงิน 2,000 บาทต่อไร่ โดยสามารถส่งเสริมให้ชาวนามีการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่นาต่อเนื่องกันในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านหนักกุน จำนวน 25 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวรวม 119.25 ไร่  และหมู่ที่ 7 บ้านโคกโพธิ์ จำนวน 64 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวรวม 365.75 ไร่ ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มทำนาอินทรีย์จากนาเคมีสู่นาอินทรีย์วิถีพอเพียง เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินการโครงการต่อไปให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และพัฒนากลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนโตนดด้วนให้เข้มแข็งและเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ในปีที่ 2 ต่อไป มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 88 คน ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้จัดการกลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด (นายวิรัตน์ ช่วยชุมชาติ) และรองประธานกลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด (นายศักดิ์ เพชรสุข)  ในประเด็น โครงสร้างของกลุ่ม และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่ม และตัวอย่างการจดบันทึกในแบบฟอร์ม

         การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต สมาชิกทั้ง 2 กลุ่ม ได้ส่งตัวอย่างข้าว จำนวน 100 กว่าตัวอย่าง อยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์

 

- กลุ่มทำนาอินทรีย์ชุมชนตะโหมด

         เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562 ได้จัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ได้แก่ นักวิชาการเกษตรตำบลตะโหมด (นางวรรณดี อนุรัตน์) สมาชิกกลุ่มนาอินทรีย์ และผู้อำนวยการพร้อมทั้งนักวิชาการจากสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ จากผลการดำเนินงานของกลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด ได้ผ่านการประเมินและได้รับเงินอุดหนุนจากการทำนาข้าวอินทรีย์ในปีที่ 2 จากกรมการข้าว เป็นเงิน 3,000 บาทต่อไร่ โดยสามารถส่งเสริมให้ชาวนามีการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่นาต่อเนื่องกันในพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านท่าน้ำตก จำนวน 30 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวรวม 130 ไร่ ซึ่งปัจจุบันพบว่า กลุ่มมีความเข้มแข็งทางด้านกระบวนการผลิตสามารถเป็นต้นแบบการทำนาอินทรีย์ให้กับกลุ่มอื่นๆ ได้ และยังต้องพัฒนาด้านการแปรรูปและการจำหน่าย โดยเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 ทางกลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมดได้เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับกลุ่มทำนาอินทรีย์จากจังหวัดปัตตานี และเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 ได้เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนโตนดด้วน          

        การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต สำหรับกลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด ทางสถาบันฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตด้วยชุดตรวจ “จีที”ให้กับสมาชิกที่เป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ติดตามและประเมินผลโครงการ -ติดตามประเมินผลตามไตรมาส -จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนความรู้สู่ชุมชน ผู้รายงาน : นางสาวจิตรา จันโสด วันที่รายงาน : 02/07/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 16 คน

ผลการดำเนินงาน

-ติดตามและประเมินผลตามไตรมาส

โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังจากจัดกิจกรรมย่อย ทั้ง 3 ชุมชน ได้ผลเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.48

 

-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนความรู้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62 ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนความรู้สู่ชุมชน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 23 ส.ค. -1 ก.ย. 62 ในงานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้ชุมชนเครือข่าย ได้นำความรู้และผลผลิตจากการได้รับบริการวิชาการมาจัดแสดงและจำหน่าย โดยมีตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน โดยให้มีรูปแบบการจัดนิทรรศการเชิงวิชาการ มีชีวิต แบ่งปันผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการ ทั้งหมด 7 ฐาน ดังนี้

1) ฐานปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS                                       2) ฐานเพาะเห็ดอินทรีย์

3) ฐานข้าวอินทรีย์                                                   4) ฐานปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน

5) ฐานการจัดการน้ำโดยใช้ฝายชะลอน้ำไหล              6) ฐานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

7) ฐานการทำเกษตรผสมผสาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า