Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ ค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้ง 7

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 214

นายชาญณรงค์ คงทน
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงาน
เบอร์โทร :7256
มือถือ 0823110725
E-mail : kchannarong2532@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ164,600งบประมาณที่ได้รับ110,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.)
2.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และทักษะการทำนาด้วยข้าวพันธุ์พื้นบ้านแบบครบวงจร
3.เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนาธรรมการทำนาให้คงอยู่
4.เพื่อสร้างสื่อชิ้นงานที่เกี่ยวกับวิถีและวัฒนธรรมข้าว
5.เพื่อเกิดเครือข่ายและแกนนำเยาวชนในการสืบสานภูมิปัญญาการทำนาในการขับเคลื่อนงานต่อไป
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201924161171.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201911141330421.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า