Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่เป็นฐานทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 213

นายชาญณรงค์ คงทน
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงาน
เบอร์โทร :7256
มือถือ 0823110725
E-mail : kchannarong2532@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ95,000งบประมาณที่ได้รับ72,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมมารีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. พัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนด้วยพืชพันธุ์ไม้พื้นถิ่นดั้งเดิมที่หายาก ตามสารัตถะของอาศรมบริหารจัดการชุมชน และ
3. เพื่อเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์ของวิถีใต้ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019241553341.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201911141327121.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า