Avatar
11 ธันวาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการบริการวิเคราะห์ทดสอบศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 212

นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงาน
เบอร์โทร :7243
มือถือ 0815407304
E-mail : research.tsu@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ1,701,000งบประมาณที่ได้รับ1,100,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิจัยที่มีอยู่ ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อเพิ่มรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้กับมหาวิทยาลัย
3. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยได้ใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบของมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกในการทำวิจัยและลดค่าใช้จ่ายออกสู่ภายนอก
4. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพที่ดี
5. เพื่อบริการวิชาการ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นักวิจัย ชุมชน และ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมกระบวนการวิชาการมาประยุกต์ใช้บริการแก่สังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019241531171.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201911141351101.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 350 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
อื่น ๆ
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
280
นิสิต
1. นายอับดุลเลาะห์ สุหลง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวรามนารี เตาไธสง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวภัทธีรา มีสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวสกุลธรัตน์ องสารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวชีวาพร พงศ์พยัพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวสิตานันต์ บุญยอด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวมณฑิตา เต็มพร้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายสมิทธิ์ สินกัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาววันสิริ อินทร์นอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวพิมพ์วดี แก้วบ้านดอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวสุชาวดี ขุนปราบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวนรารัตน์ เรืองทองเมือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวนณัฐมล เลือกถือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวธารารัตน์ เอียบสร้างกี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ปล้องไหม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวชนาพร ศรีทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวกวินทิพย์ แก้วมาเมือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวสุกัญญา ภารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาววาทินี สีหวัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวจันทร์จุรีย์ ทิพย์ธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายเฉลิม แสงแจ่ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวชลิดา ฤทธิเดช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสางฐิติยา ลูกแป้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวธนิสร ฝาหละเหล็บ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวนูรฟาซา กือเตะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวเบญญา เทพชนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาววริศรา จีระโร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวฉัตรธิดา ฉัตรประเทือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายนฤเบศ เล็กคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวนิศารัตน์ เจือสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาววรวิภา ทองศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายอิสระ มีจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายกิตติศักดิ์ ซุ่นแซ่ล้อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายทองปาน ทองพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายปรินทร ครึ้มค้างพลู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายภานุพงศ์ ดำรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายวิวัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายอับดุลอาลีม ฮายีสาเมาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายอานนท์ เฟลเลอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายอารีฟีน มูซอดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายธีรยุทธ ทองทวี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวฝนดาว คำสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวธนาภรณ์ รักการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวรุจิราภรณ์ จันทรวดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายโอภาส ชูนุตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวพุทชินี ชูหนู คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวธันชนก ทองแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวสุทธิดา วิจะสิกา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายวงศกร วัฒนเมธาวี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวศศินา สุวรรณบรรดิฐ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวอาทิตยาณ์ จันทร์อ่อน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวทิพานันท์ วีระไชยสิงห์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวยุพรัตน์ ผ่องฉวี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวกนกวรรณ ศิริกุล คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวรติรส จันทร์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวทัณฑิกา เจริญลาภ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายปิยะวัตร มาศจด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวกัญญาพัชร คณหาร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวพรจุฬา คงแก้ว คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวปิยวรรณ คงวัดใหม่ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวอรินรัตน์ ทาญทะเล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวศุภวรรณ หารแก้ว คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวกนกวรรณ โหดลุบ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายเอกรัตน์ คลองขัว คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวยาจารี หลีหวัน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายอาราฟ์ต ธนสุขเสถียร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวณิชาภัทร ทวีชัยกิตติกุล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวภัศรา เกลาฉีด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวมุมีน๊ะ เรียง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวจุลลดา สงฆ์สุวรรณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวน้ำฝน ทองสาย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวนุสนานี แวเฮาะท่า คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายวรรณวัฒน์ วรรณโร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายภานุพงศ์ ไพนุพงศ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายธีรวุธ เชื้อสง่า คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายสุริยา โล๊ะหัด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายปวีณ์กร หมื่นระมัด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวนูชินด้า เจ๊ะยะหลี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวอรุณกมล จิตรอักษร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวสุภาภรณ์ ทองดี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวณัฐธยาน์ ดำสี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวซารีฟ๊ะ บือแน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายอานัส อุมา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวกวินนา สมทอง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวกันติยา ชุมศรีจันทร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวฑิฆัมพร ขุนฤทธิ์มนตรี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวศุภลักษณ์ สนเหลา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวสโรชา สิงห์แก้ว คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวชุติมา มาหิเละ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวสุนิสา แสงทอง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวเครือวัลย์ อินนิล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายนัฐพงษ์ ขำตรี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวขวัญฤดี อาดำ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวฐิตารีย์ ศรีแก้วแฝก คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
30
บุคลากร
1. ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายพงศ์นรินทร์ อ่อนชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวจุฑาทิพย์ ชูช่วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผศ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อ.ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อ.ดร.เนตรนภา ชะนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อ.ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อ.ดร.สุปานดี มณีโลกย์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาววรินทร์ทิพย์ คำฤทธิ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายอาณัฐ พริกเล็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายสุเจนต์ พรหมเหมือน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวชามาดา ชัยเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวสาคร คงสุด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายเทวัญ หยู่หนู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายจิตรพล ประดิษฐธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายกฤษณะ เรืองคล้าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางปนัดดา พรหมจรรย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางนิษา ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวเรณู สีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นางสาวนุรียา บินต่วน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
1. นายธนิสสร บัวแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ | | :
40
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย350
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
[1/1/2562-30/9/2562] |
2. การให้บริการเครื่องมือ
[1/1/2562-30/9/2562] |
3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
[1/12/2561-31/8/2562] |
เริ่ม : 01/12/2561สิ้นสุด : 31/08/2562
4. การให้บริการศึกษา เครื่องมือ
[1/10/2561-30/9/2562] |
เริ่ม : 01/10/2561สิ้นสุด : 30/09/2562
5. การให้คำปรึกษาทาง วิชาการ
[1/10/2561-30/9/2562] |
เริ่ม : 01/10/2561สิ้นสุด : 30/09/2562
6. การดำเนินงาน / พัฒนามาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ตามระบบ มอก. 2677 และ ISO / IEC 17025
[1/10/2561-30/9/2562] |
เริ่ม : 01/10/2561สิ้นสุด : 30/09/2562
7. ประเมินผลและรายงานโครงการ
[1/10/2561-30/9/2562] |
เริ่ม : 01/10/2561สิ้นสุด : 30/09/2562

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า