Avatar
11 ธันวาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 211

นางรานี ซุ่นเซ่ง
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงาน
เบอร์โทร :074673227
มือถือ 0815407304
E-mail : research.tsu@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ1,000,000งบประมาณที่ได้รับ650,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ
3. เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิจัย
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201924149521.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20191015517301.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 750 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า