Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ : การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 210

นางรานี ซุ่นเซ่ง
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงาน
เบอร์โทร :074673227
มือถือ 0815407304
E-mail : research.tsu@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ300,000งบประมาณที่ได้รับ140,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัยและผู้ให้บริการวิชาการงานวิจัยมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัย ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะและผู้ใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201924143241.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20197232258161.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 6000 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า