Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการสร้างฝัน สร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมการฝึกทักษะด้านอาหารและบริการอาหาร

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 209

ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
สังกัด : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทร :074609600 -3318
มือถือ 0816400109
E-mail : dongrutrada@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ359,600งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อประเมินความพึงพอใจในโครงการ
2. เพื่อวัดความสนใจในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เทคโนโลยีอาหาร และอื่นๆ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019241347581.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
76
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
25
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
25
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
25
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย150186
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8086
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100000100000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ5083
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8086
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 100,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ติดต่อประสานงานวิทยากร กำหนดหัวข้อและกำหนด วันในการอบรมสัมมนา และการสาธิตปฏิบัติ
[1/12/2561-31/12/2561] | [1/12/2561-31/12/2561]

2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการติดต่อประสานงาน ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น โรงเรียน ศิษย์เก่า กลุ่มผู้ ประกอบการ และประชาสัมพันธ์ทั่วไปใน มหาวิทยาลัย
[1/1/2562-31/3/2562] | [1/1/2562-31/3/2562]

3. จัดเตรียมเอกสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ จำเป็น เพื่อการจัดอบรม สัมมนา และการสาธิตปฏิบัติ
[1/4/2562-31/7/2562] | [1/4/2562-31/7/2562]

4. จัดโครงการอบรม สัมมนา และสาธิตปฏิบัติ
[1/8/2562-31/8/2562] | [1/8/2562-31/8/2562]

5. รวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม
[1/9/2562-30/9/2562] | [1/9/2562-30/9/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ติดต่อประสานงานวิทยากร กำหนดหัวข้อและกำหนด วันในการอบรมสัมมนา และการสาธิตปฏิบัติ ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 09/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการติดต่อประสานงาน ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น โรงเรียน ศิษย์เก่า กลุ่มผู้ ประกอบการ และประชาสัมพันธ์ทั่วไปใน มหาวิทยาลัย ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 09/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : จัดเตรียมเอกสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ จำเป็น เพื่อการจัดอบรม สัมมนา และการสาธิตปฏิบัติ ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 09/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : จัดโครงการอบรม สัมมนา และสาธิตปฏิบัติ ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 09/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 100,000 บาท   ผู้รับบริการ : 150 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : รวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 09/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

โครงการ โครงการสร้างฝัน สร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมการฝึกทักษะด้านอาหารและบริการอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจในโครงการ 2) เพื่อวัดความสนใจในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เทคโนโลยีอาหาร และอื่น ๆ โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ อาคารสัมมนาคาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 186คน และทำแบบสอบถาม 147 คน แบ่งเป็น เพศชาย ร้อยละ21.1 และเพศหญิงร้อยละ 78.91 ซึ่งมีอายุในช่วง 16-18 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ 19-25 ปี, ต่ำกว่า 15 ปี, 40-60 ปี และ 25-40 ปี โดยมีร้อยละอยู่ในช่วง 63.9, 16.3, 13.6,  3.4และ  2.7ตามลำดับ ระดับการศึกษาสูงสุดที่มีมากที่สุดคือ ปวช รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีร้อยละอยู่ในช่วง 40.8, 20.4,17.7และ12.9ตามลำดับ มีอาชีพ เป็นนักศึกษามากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจปี โดยมีร้อยละอยู่ในช่วง 51.7, 42.2, 2.7, 2.0และ 1.4 ตามลำดับ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด ไม่มีรายได้ ร้อยละ 87.2และรองลงมาคือ รายได้ 15,000-25,000 บาท ร้อยละ 8.8มีที่อยู่ปัจจุบัน คือ จังหวัดพัทลุง ร้อยละ 95.9โดยมีการจัดกิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อพิเศษโดย เชฟจากัวร์ (ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์) เชฟชื่อดังของประเทศไทย ในหัวข้อ “ประสบการณ์ ความร่ำรวย ความมั่นคง และการสร้างความสุขในธุรกิจอาหาร”และ “Food Trend” เทรนด์อาหารของโลก และ สาธิต “การนำไนโตรเจนเหลวมาสร้างอาหารแนวใหม่”นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำ สาธิตเมนูจากไข่ไก่ “ไข่เจียวดูดี มีราคา”และโมจิไอศกรีมซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความสนใจและชื่นชอบกับการกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก ผลการดำเนินโครงการในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในการจัดโครงการใน ด้านการประชาสัมพันธ์/สถานที่/ระยะเวลา/การอำนวยความสะดวก/อาหาร,ด้านวิทยากร,ด้านภาพรวมต่อการบรรยาย/กิจกรรมในแต่ละหัวข้อ และ ด้านการนำความรู้/สิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรม      ได้ความรู้อย่างหลากหลาย ได้รับประสบการณ์และได้ทำการทดลองที่ไม่เคยทำมาก่อน ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเพราะได้ลองปฏิบัติกับตัวเอง และได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เข้าใจเนื้อหาเรียนมากขึ้นผ่านการปฏิบัติได้รับความรู้เพิ่มเติมในการทำอาหารและแนวคิดในการทำอาหารที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในการการต่อยอดในการเรียนต่อ และต่อยอดอาชีพธุรกิจอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ นำเอาไปไปเผยแพร่คนอื่นได้ และต่อยอดใช้ในโอกาสต่อ ๆ ไปประยุกต์กับบทเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -