Avatar
23 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการสร้างฝัน สร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมการฝึกทักษะด้านอาหารและบริการอาหาร

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 209

ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
สังกัด : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทร :074609600 -3318
มือถือ 0816400109
E-mail : dongrutrada@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ359,600งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อประเมินความพึงพอใจในโครงการ
2. เพื่อวัดความสนใจในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เทคโนโลยีอาหาร และอื่นๆ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019241347581.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า