Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์ Junior 4.0

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 208

นางวิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
สังกัด : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทร :
มือถือ 0813703198
E-mail : klompong@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ48,000งบประมาณที่ได้รับ29,000
วัตถุประสงค์1. บริการการฝึกทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
2. สร้างทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน
3. สร้างรายได้ให้คณะ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019241336391.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
104
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย107104
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8084
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท2900029000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ100100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8093
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 29,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. วางแผนการดำเนินงาน
[1/10/2562-31/12/2562] | [1/10/2561-31/12/2561]

2. ดำเนินงานฝึกปฏิบัติ
[1/1/2563-30/6/2563] | [1/1/2562-30/6/2562]

3. สรุปผลการดำเนินงาน
[1/7/2563-30/9/2563] | [1/7/2562-30/9/2563]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : วางแผนการดำเนินงาน ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 09/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ดำเนินงานฝึกปฏิบัติ ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 09/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 29,000 บาท   ผู้รับบริการ : 104 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : สรุปผลการดำเนินงาน ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 09/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -