Avatar
18 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์ Junior 4.0

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 208

นางวิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
สังกัด : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทร :
มือถือ 0813703198
E-mail : klompong@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ48,000งบประมาณที่ได้รับ29,000
วัตถุประสงค์1. บริการการฝึกทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
2. สร้างทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน
3. สร้างรายได้ให้คณะ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019241336391.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า