Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการวิทยาศาตร์อาหารเพื่อคนรุ่นใหม่ (Food science for new generation)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 207

นางวราภรณ์ เพชรแก้ว
สังกัด : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0817674697
E-mail : bye1988@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ70,000งบประมาณที่ได้รับ52,000
วัตถุประสงค์1. ให้การอบรมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง
3. เป็นการสร้างรายได้ให้กับคณะ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201924132901.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า