Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สุขภาพ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 205

ดร.รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์
สังกัด : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทร :074609600/3303
มือถือ 0924345525
E-mail : rossawan@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ10,000งบประมาณที่ได้รับ16,000
วัตถุประสงค์1. บริการฝึกวิชาชีพให้แก่กลุ่มผู้ที่สนใจ
2. เป็นการสร้างรายได้ให้กับคณะ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019241117381.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย2010
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ7087
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท1600016000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ2593
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ5087
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 16,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
[1/12/2562-31/3/2563] |
เริ่ม : 01/12/2562สิ้นสุด : 31/03/2563
2. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
[1/1/2563-31/3/2563] |
3. จัดเตรียมงาน
[1/3/2563-30/4/2563] |
4. ดำเนินโครงการ
[1/4/2563-30/9/2563] |
5. ประเมิน/สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
[1/9/2563-30/9/2563] | [1/2/2562-30/9/2563]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประเมิน/สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 09/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 16,000 บาท   ผู้รับบริการ : 10 คน

ผลการดำเนินงาน

การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในปีงบประมาณ 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดกิจกรรม“โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สุขภาพการแปรรูป” เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่สามารถสร้างรายได้ได้ โครงการฯ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งหมด 2 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อไก่พื้นเมืองปลดระวาง: ผลิตภัณฑ์ไก่สวรรค์ และผลิตภัณฑ์ไก่ฝอย และ (2) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อไก่พื้นเมืองปลดระวาง : ผลิตภัณฑ์ไก่แดดเดียว และผลิตภัณฑ์ไก่หยอง ในวันที่ 20 กันยายน 2562 และวันที่ 21 กันยายน 2562 ตามลำดับ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็น เพศชายจำนวน 2 คน และเพศหญิงจำนวน 8 คน จากผลการดำเนินงานพบว่ามีความพึงพอใจระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย