Avatar
23 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สุขภาพ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 205

ดร.รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์
สังกัด : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทร :074609600/3303
มือถือ 0924345525
E-mail : rossawan@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ10,000งบประมาณที่ได้รับ16,000
วัตถุประสงค์1. บริการฝึกวิชาชีพให้แก่กลุ่มผู้ที่สนใจ
2. เป็นการสร้างรายได้ให้กับคณะ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019241117381.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า