Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากผึ้งโพรงและชันโรงเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ชาวสวนในอำเภอป่าพะยอม

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 204

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
สังกัด : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทร :074693996
มือถือ 0746939944
E-mail : apsara.2555@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ287,520งบประมาณที่ได้รับ187,000
วัตถุประสงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผึ้งโพรงและชันโรงเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ชาวสวนในอำเภอป่าพะยอมตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019241055421.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
90
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย90120
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ9097
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท187000187000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ7080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9097
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 187,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนเป้าหมาย และ การศึกษารวมรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง ในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม
[1/10/2561-30/11/2561] | [1/10/2561-30/11/2561]

2. การศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมในด้านการ แปรรูปผึ้งโพรงและชันโรง และการเตรียมหลักสูตร งานสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
[1/12/2561-31/12/2561] | [1/12/2561-31/12/2561]

3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาก ผึ้งโพรงและชันโรง จำนวน 2 หลักสูตร 1) หลักสูตรผลิตภัณฑ์อหารเพื่อสุขภาพ 2) หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
[1/1/2562-31/3/2562] | [1/1/2562-31/3/2562]

4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอด เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ฉลาก กฎหมาย ความ ปลอดภัย และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
[1/4/2562-30/4/2562] | [1/4/2562-30/4/2562]

5. การติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการคัด เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพที่จะดำเนินการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ในเชิงพานิชย์
[1/5/2562-31/7/2562] | [1/5/2562-31/7/2562]

6. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี ศักยภาพในเชิงพานิชย์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์
[1/5/2562-30/6/2562] | [1/5/2562-30/6/2562]

7. การสรุปผลการดำเนินงาน
[1/7/2562-30/9/2562] | [1/7/2562-30/9/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนเป้าหมาย และ การศึกษารวมรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง ในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 11/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : การศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมในด้านการ แปรรูปผึ้งโพรงและชันโรง และการเตรียมหลักสูตร งานสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 11/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาก ผึ้งโพรงและชันโรง จำนวน 2 หลักสูตร 1) หลักสูตรผลิตภัณฑ์อหารเพื่อสุขภาพ 2) หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 11/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอด เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ฉลาก กฎหมาย ความ ปลอดภัย และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 11/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 187,000 บาท   ผู้รับบริการ : 120 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : การติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการคัด เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพที่จะดำเนินการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ในเชิงพานิชย์ ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 11/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี ศักยภาพในเชิงพานิชย์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 11/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 7. ชื่อกิจกรรม : การสรุปผลการดำเนินงาน ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 11/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -