Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ “งานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 15”

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 203

นางพรทิพย์ บุญจุน
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074693996
มือถือ 0869637160
E-mail : patcharee_012@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ396,000งบประมาณที่ได้รับ300,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งนวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร นิสิตนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพธุรกิจด้านการเกษตร ให้เกษตรกรและชุมชน
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019211549451.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200000 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า