Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ One Health TSU

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 201

อ.สพ.ญ.สุภาพร สมรูป
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สัตวศาสตร์
เบอร์โทร :074609600
มือถือ 0830752124
E-mail : supaporn.vet@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ58,600งบประมาณที่ได้รับ50,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อสร้างบัณฑิตให้เกิดความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ ให้มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสัตวศาสตร์อย่างมีจรรยาบรรณ
2.เพื่อให้ประชาชนผู้มีสัตว์เลี้ยง มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3.เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนเลี้ยงและสัตว์เลี้ยง
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019211519491.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า