Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมมาตรฐานการผลิตและการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 200

ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พืชศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0819655583
E-mail : t_uraiwan@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ150,000งบประมาณที่ได้รับ25,000
วัตถุประสงค์1. เพื่ออบรมเกษตรกรโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้าในเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201921154491.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า