Avatar
20 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 20

ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0891402224
E-mail : phanan_k@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ50,000งบประมาณที่ได้รับ35,000
วัตถุประสงค์1. ปลูกฝังดนตรีให้กับเยาวชน
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ทางด้านทฤษฎี ให้กับผู้ที่สนใจในด้านการเล่นดนตรี
3. เสริมทักษะ และความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาดนตร
ตัวชี้วัด1. ด้านผลผลิต (output)
1.1 นิสิต นักศึกษา ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สินค้าเชิงวัฒนธรรม ให้คุณค่าทางอัตลักษณ์หรือภูมิปัญญาของ
ไทยที่สอดคล้องประสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีรูปแบบตรงตามความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค
2. ด้านผลลัพธ์ (outcome)
2.1 ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ มีทักษะและมีประสบการณ์ในการ สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ต่อยอดและพัฒนาทักษะปฎิบัติใช้ในการเรียนรการสอนได้
2.2 การน าเอาความพร้อมทางด้านองค์ความรู้และครุภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.3 มีการให้บริการวิชาการโดยการบูณณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ด้านผลกระทบ (impact)
3.1 ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ทักษะทางด้านดนตรีมากขึ้น
3.2 น ารายได้ที่เป็นค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการมาจัดสรรและนำส่งมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
ข้อเสนอโครงการ2017751439181.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กชายณกร ชูทับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายดาลิศ รอดมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. น.ส.วรรณษา เกิดโนด - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.ศันสนีย์ มีหมื่นพล - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.เกตศราพร โชติทอง - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.นัตติยาภรณ์ ณ นคร โรงเรียนนิคมควนขนุน | - | :
1. น.ส.พรศิริ เรืองศรี โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | - | :
1. นายเสาวภาคย์ แก้วชาย โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม | - | :
1. ด.ญ.อัญญา เทพนรินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.มานิตา พลด้วง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.เบญจรัตน์ เนียมนุ่ม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ณัฏยา สุขเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ญาณิศา มาคง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.บุญสิตา สงไข่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.กฤติกา เพชรโชติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. ด.ญ.สุจิตราภรณ์ จันทิกาแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ญาติกานต์ เงินเนียม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ชญานิศา คงสังข์ทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สโรชา ด้วงสุข โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ณัฏฐธิดา นวลแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สิริรัตน์ ฉิมรักษ์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.นันท์นลิน นุ้ยนิ่ม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ปทุมวดี ศรีราม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.กุลนิษฐ์ ยอดยางแดง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.อรฤดี ปานทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.แพรทอง ชูทับ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ประวีณา สมมาตร โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ซากินะ สนหล๊ะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.โสภินรรจ์ วรรณะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชุมคช โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ณัฐวดี น้อยดำ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.วิลาสินี รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ปาริชาติ นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.กฤติญา พุ่มเอียด โรงเรียนควนขนุน | | :
1. น.ส.อริสรา ตั่นเล่ง โรงเรียนสภาราชินี | | :
1. ด.ช.กวิน ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง | | :
50
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ โรงเรียนแจ้งวิทยา 074-323854 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นายชัยวัฒน์ สอนคง โรงเรียนแจ้งวิทยา 089-549-9665 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ 080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. นางไมตรี ทิพาพงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 081-543-2348 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางสาวศศิธร เย็นใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 074-311-202 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางนิศา ปานสี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 087-286-5413 | nnisa2237@gmail.com | :
1. นางสาวสิรินดา เจียรบุตร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 098-713-8100 | klubpetschool@gmail.com | :
1. นางสาวมนทิรา มามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 086-295-9531 | pn_13@outlook.com | :
1. นางสาวกาญจนา ณะหนู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 064-041-2649 | - | :
1. นางสาวอาพาภรณ์ หมื่นรักษ์ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 088-751-5946 | arpaporn.meu@gmail.com | :
1. นางสมร พูนพนัง หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 081-370-1678 | morn_08@hotmail.com | :
1. นายกันตพงศ์ พรหมมา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 080-524-6650 | kantapong2537@hotmail.com | :
1. นางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 082-734-7332 | pacharin7332@gmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | - | :
1. นางสาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์ ห้องสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค | tipmanee.k@rmutsv.ac.th | :
1. นางสาวคณิตตา ระดมกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 092-0129878 | kt_radomkit@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-2870393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวร่มมล สำมะเนี๊ยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 074-311588 | - | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ /080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | arunratv@hotmail.com | :
1. นายสรรชัย สอนกชกร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 084-195-0498 | sonchai.s1975@yahoo.com | :
1. นางนฤมล อัศวเกศมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 089-198-6520 | usawakesmanee@hotmail.com | :
1. ว่าที่ ร.ต.หญิง อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 093-935-5346 | aksrawadee@hotmail.com | :
1. นางสาวรัชนีกร ทองรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 09 | | :
1. นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงค์ โรงเรียนวัดกระดังงา 089-596-5429 | uraivanjin@gmail.com | :
1. นางชนิกานต์ ชูจินดา โรงเรียนวัดกระดังงา 097-356-0471 | chanikan2514@gmail.com | :
1. นางสาวฟัจญ์รี ลิมาน โรงเรียนวัดกระดังงา 085-079-5952 | killermonkyhero509@gmail.com | :
1. นายศักดิ์ชัย จุลบุญญาสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 098-193-6296 | pumalaw@hotmail.com | :
1. น.ส.รัตนาภรณ์ จาติกานนท์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 097-345-1198 | ratanapon_ja@hotmail.com | :
1. นายวสันติ์ สว่างวรรณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 062-081-1683 | kongor10@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-287-0393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวภานิณี ขุนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 089-464-82 | bunnarak14@hotmail.co.th | :
20
พนักงานบริษัทเอกชน
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินโครงการ / แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
[20/1/2560-31/1/2560] | [20/1/2560-31/1/2560]

2. จัดประชุมระดมความคิดและวางแผนการดำเนิน/จัด กิจกรรมในการจัดอบรม
[9/1/2560-10/2/2560] | [9/1/2560-10/2/2560]

3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการและคณะทำงาน แต่ละฝ่าย
[20/2/2560-10/4/2560] | [20/3/2560-31/8/2560]

4. ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
[20/2/2560-28/4/2560] | [20/2/2560-31/7/2560]

5. ประขาสัมพันธ์โครงการและส่งหนังสือไปยังกลุ่มเป้า หมาย
[28/2/2560-28/7/2560] | [28/2/2560-31/7/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินโครงการ / แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 12/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดทำหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 64.15/102  ลงวันที่  20  มกราคม  2560  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณการดำเนินงานโครงการ/แผนการเบิจ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมระดมความคิดและวางแผนการดำเนิน/จัด กิจกรรมในการจัดอบรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 12/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดประชุมเพื่อการเตรียมวางแผนการดำเนินงาน

วัน เวลา สถานที่

กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์กิจกรรม

กลุ่ม

เป้าหมาย

งบ

ประมาณ

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

ผลที่เกิดขึ้น

ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ

1 มีนาคม 2560  ถึง

30 สิงหาคม

2560

การอบรมปฎิบัติตามเครื่องมือที่ผู้สนใจจะเลือกเรียน

1.ปลูกฝังดนตรีให้กับเยาวชน

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ทางด้านทฤษฎี ให้กับผู้ที่สนใจในด้านการเล่นดนตรี

3. เสริมทักษะ  และความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาดนตรี

นิสิต บุคคลทั่วไป

ข้าราชการครูผู้สอนสถานศึกษา

 

1.เสริมสร้างทักษะ และความรู้ทางด้านทฤษฎี ให้กับผู้ที่สนใจในด้านการเล่นดนตรี

2. เสริมทักษะ  และความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาดนตรี

 

 

 ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการและคณะทำงาน แต่ละฝ่าย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 12/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่  021/2560  เรื่อง  แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริารวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป  ลงวันที่  4  เมษายน  2560


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 12/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพื่อการจัดเตรียมการดำเนินงานโครงการ  และมีการประชุมเป็นช่วงระยะเวลา ในแต่ละเดือน เนื่องจากการดำเนินงานโครงการเป็นโครงการระยะยาว 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : ประขาสัมพันธ์โครงการและส่งหนังสือไปยังกลุ่มเป้า หมาย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 12/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

การประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำในหลากหลายรูปแบบ  เช่นการส่งหนังสือ  แผ่นปลิว ไวนิล  ไปยังสถานศึกษา  กลุ่มผู้สนใจดนตรี ประชาชนทั่วไป 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -