Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 20

ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0891402224
E-mail : phanan_k@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ50,000งบประมาณที่ได้รับ35,000
วัตถุประสงค์1. ปลูกฝังดนตรีให้กับเยาวชน
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ทางด้านทฤษฎี ให้กับผู้ที่สนใจในด้านการเล่นดนตรี
3. เสริมทักษะ และความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาดนตร
ตัวชี้วัด1. ด้านผลผลิต (output)
1.1 นิสิต นักศึกษา ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สินค้าเชิงวัฒนธรรม ให้คุณค่าทางอัตลักษณ์หรือภูมิปัญญาของ
ไทยที่สอดคล้องประสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีรูปแบบตรงตามความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค
2. ด้านผลลัพธ์ (outcome)
2.1 ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ มีทักษะและมีประสบการณ์ในการ สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ต่อยอดและพัฒนาทักษะปฎิบัติใช้ในการเรียนรการสอนได้
2.2 การน าเอาความพร้อมทางด้านองค์ความรู้และครุภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.3 มีการให้บริการวิชาการโดยการบูณณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ด้านผลกระทบ (impact)
3.1 ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ทักษะทางด้านดนตรีมากขึ้น
3.2 น ารายได้ที่เป็นค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการมาจัดสรรและนำส่งมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
ข้อเสนอโครงการ2017751439181.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
พนักงานบริษัทเอกชน
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินโครงการ / แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
[20/1/2560-31/1/2560] | [20/1/2560-31/1/2560]

2. จัดประชุมระดมความคิดและวางแผนการดำเนิน/จัด กิจกรรมในการจัดอบรม
[9/1/2560-10/2/2560] | [9/1/2560-10/2/2560]

3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการและคณะทำงาน แต่ละฝ่าย
[20/2/2560-10/4/2560] | [20/3/2560-31/8/2560]

4. ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
[20/2/2560-28/4/2560] | [20/2/2560-31/7/2560]

5. ประขาสัมพันธ์โครงการและส่งหนังสือไปยังกลุ่มเป้า หมาย
[28/2/2560-28/7/2560] | [28/2/2560-31/7/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินโครงการ / แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 12/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดทำหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 64.15/102  ลงวันที่  20  มกราคม  2560  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณการดำเนินงานโครงการ/แผนการเบิจ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมระดมความคิดและวางแผนการดำเนิน/จัด กิจกรรมในการจัดอบรม ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 12/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดประชุมเพื่อการเตรียมวางแผนการดำเนินงาน

วัน เวลา สถานที่

กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์กิจกรรม

กลุ่ม

เป้าหมาย

งบ

ประมาณ

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

ผลที่เกิดขึ้น

ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ

1 มีนาคม 2560  ถึง

30 สิงหาคม

2560

การอบรมปฎิบัติตามเครื่องมือที่ผู้สนใจจะเลือกเรียน

1.ปลูกฝังดนตรีให้กับเยาวชน

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ทางด้านทฤษฎี ให้กับผู้ที่สนใจในด้านการเล่นดนตรี

3. เสริมทักษะ  และความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาดนตรี

นิสิต บุคคลทั่วไป

ข้าราชการครูผู้สอนสถานศึกษา

 

1.เสริมสร้างทักษะ และความรู้ทางด้านทฤษฎี ให้กับผู้ที่สนใจในด้านการเล่นดนตรี

2. เสริมทักษะ  และความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาดนตรี

 

 

 ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการและคณะทำงาน แต่ละฝ่าย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 12/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่  021/2560  เรื่อง  แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริารวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป  ลงวันที่  4  เมษายน  2560


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 12/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพื่อการจัดเตรียมการดำเนินงานโครงการ  และมีการประชุมเป็นช่วงระยะเวลา ในแต่ละเดือน เนื่องจากการดำเนินงานโครงการเป็นโครงการระยะยาว 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : ประขาสัมพันธ์โครงการและส่งหนังสือไปยังกลุ่มเป้า หมาย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 12/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

การประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำในหลากหลายรูปแบบ  เช่นการส่งหนังสือ  แผ่นปลิว ไวนิล  ไปยังสถานศึกษา  กลุ่มผู้สนใจดนตรี ประชาชนทั่วไป 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -