Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.ปาหนัน คำฝอย
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0891402224
E-mail : phanan_k@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ50,000งบประมาณที่ได้รับ35,000
วัตถุประสงค์9.1 ปลูกฝังดนตรีให้กับเยาวชน
9.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ทางด้านทฤษฎี ให้กับผู้ที่สนใจในด้านการเล่นดนตรี
9.3 เสริมทักษะ และความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาดนตร
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
12.1.1 นิสิต นักศึกษา ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการซ่อมสร้าง
เครื่องดนตรีและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สินค้าเชิงวัฒนธรรม ให้คุณค่าทางอัตลักษณ์หรือภูมิปัญญาของ
ไทยที่สอดคล้องประสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีรูปแบบตรงตามความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
12.1.1 ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ มีทักษะและมีประสบการณ์ในการ สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ต่อยอด
และพัฒนาทักษะปฎิบัติใช้ในการเรียนรการสอนได้
12.2.2 การน าเอาความพร้อมทางด้านองค์ความรู้และครุภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
12.2.3 มีการให้บริการวิชาการโดยการบูณณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
12.3.1 ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ทักษะทางด้านดนตรีมากขึ้น
12.3.2 น ารายได้ที่เป็นค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการมาจัดสรรและน าส่งมหาวิทยาลัยตาม
ข้อเสนอโครงการ2017751439181.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
50
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
พนักงานบริษัทเอกชน
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า