Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการสัตวศาสตร์บริการวิชาการ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 199

นายกำชัย ตันติกาพงศ์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สัตวศาสตร์
เบอร์โทร :074609605
มือถือ 0819635922
E-mail : kumchai_tsu@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ63,000งบประมาณที่ได้รับ67,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้บริการ ด้านการจัดการการเลี้ยงสัตว์ คำปรึกษา และคำแนะนำเรื่อง สุขภาพ การจัดการ อาหาร และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกร
2. เพื่อสร้างโอกาสให้นิสิต ได้ออกฝึกทักษะวิชาชีพ เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกร ในพื้นที่ สร้างจิตสำนึกรักในวิชาชีพ และการเป็นจิตอาสา
3. เพื่อสร้างภาคี เครือข่าย
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019211325171.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า