Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การอบรมปฏิบัติการการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 198

ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พืชศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0867479986
E-mail : dongrutrada@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ70,000งบประมาณที่ได้รับ57,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่ชุมชน โดยมุ่งเน้นด้านการผลิตพืช เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรในการในไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้เกษตรกรรอบมหาวิทยาลัยทักษิณมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201921131281.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า