Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ วิชาชีพเพาะเห็ด : ตอน วัสดุเพาะเห็ดทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราและการเพาะเห็ดสายพันธุ์ใหม่

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 197

ดร. ปริศนา วงค์ล้อม
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พืชศาสตร์
เบอร์โทร :074 609 605
มือถือ 0869581911
E-mail : pri035@yahoo.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ121,080งบประมาณที่ได้รับ80,000
วัตถุประสงค์1. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดด้วยวัสดุทดแทนขี้เลื่อย
2. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดสายพันธุ์ใหม่
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019211251571.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 105 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า