Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Farmer ในจังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 196

ผศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พืชศาสตร์
เบอร์โทร :074609605
มือถือ 0814866187
E-mail : samak@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ80,000งบประมาณที่ได้รับ60,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบการผลิต
2. เพื่อให้เกิดการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกร และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ Smart Farmer ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ที่เกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ ได้แก่ การผลิต เกษตรแม่นยำ และการตลาด
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201921125191.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20199241354211.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 70 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า