Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศสำหรับผู้ผลิตข้าวอินทรีย์

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 195

ดร.นันทิยา พนมจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พืชศาสตร์
เบอร์โทร :074609605
มือถือ 0860728974
E-mail : n_numkum@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ102,000งบประมาณที่ได้รับ82,000
วัตถุประสงค์1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศสำหรับผู้ผลิตข้าวอินทรีย์
2.เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกร มหาวิทยาลัย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทัศนคติที่ดีต่อการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เข้มข้นและเป็นไปตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์สู่ระดับสากล
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019211041531.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20199191446411.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1. ติดต่อประสานงานและประชุมวางแผนการดำเนิน งาน
[1/10/2561-30/11/2561] |
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดโครงการ
[1/12/2561-31/1/2562] |
เริ่ม : 01/12/2561สิ้นสุด : 31/01/2562
3. จัดเตรียมตัวอย่าง เอกสาร และอุปกรณ์การฝึกอบรม
[1/2/2562-31/5/2562] |
4. จัดอบรมตามโครงการฯ
[1/6/2562-30/6/2562] |
5. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ
[1/7/2562-31/7/2562] |
6. ติดตามผลการใช้ประโยชน์หลังเสร็จสิ้นโครงการ
[1/7/2562-30/9/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า