Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สถิติสำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 194

นายตั้ม บุญรอด
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาธารณสุขศาสตร์
เบอร์โทร :
มือถือ 0895970405
E-mail : tumboonrod@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ110,340งบประมาณที่ได้รับ40,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น และสถิติขั้นสูงได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้ โปรแกรม SPSS พื้นฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลผลลัพท์ และการนำเสนอผล
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น และสถิติขั้นสูงได้
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191311522151.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201912191346411.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า