Avatar
23 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย สู่การมีอายุยืนยาว

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 193

อ.ดร.สุภาพร เมฆสวี
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบอร์โทร :074609613
มือถือ 0935843016
E-mail : smeksawi@yahoo.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ698,580งบประมาณที่ได้รับ90,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสมองให้แก่ผู้สูงอายุ
2. เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191311510261.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 70 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า