Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย สู่การมีอายุยืนยาว

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 193

อ.ดร.สุภาพร เมฆสวี
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบอร์โทร :074609613
มือถือ 0935843016
E-mail : smeksawi@yahoo.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ698,580งบประมาณที่ได้รับ90,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสมองให้แก่ผู้สูงอายุ
2. เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191311510261.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 70 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ผู้สูงอายุ
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย5050
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80100
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท80100
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 90,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.  แนะนำหลักสูตร – การเรียนรู้  วิถีสุขภาวะด้วยสุขภาพแบบองค์รวม  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
[11/5/2562-11/10/2562] | [11/5/2562-25/9/2562]

2.  ทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายของ ผู้สูงอายุ  ยืดเหยียดดี มีชัย
[25/5/2562-25/5/2562] |
3.  กินดี อายุยืน  เมนู ชูสุขภาพ
[1/6/2562-1/6/2562] |
4. 00000000
[25/8/2561-26/8/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม :  แนะนำหลักสูตร – การเรียนรู้  วิถีสุขภาวะด้วยสุขภาพแบบองค์รวม  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผู้รายงาน : นางสาวอำภา มุณีฉิม วันที่รายงาน : 15/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 90,000 บาท   ผู้รับบริการ : 75 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดกิจกรรมเชิง active เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย จิต อารมณ์ สังคม ความจำ ภายใต้หลักสูตร อายุยืนยาว อยู่ดีมีสุข ด้วยวิถีสุขภาวะ จำนวน 13 ครั้ง จัด ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ในชุมชน และศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ   และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำภูมิปัญญาของอำเภอป่าพะยอมมาใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วม จำนวน 75 คน 

2. เนื้อหา แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

          2.1 หมวดวิทยาการสุขภาพ

 • วิถีสุขภาวะด้วยสุขภาพแบบองค์รวม
 • ดูแลจิต พิชิตความเครียด
 • เภสัช ปลอดภัย

2.2 หมวดสังคมศาสตร์ เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

 • ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
 • เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน
 • กฎหมายและสิทธิของผู้สูงวัย
 • พินัยกรรม

2.3 หมวดภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม

 • สมุนไพรกับสุขภาพ
 • การแสดงพื้นบ้านกับสุขภาพ
 • ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ
 • กินดี อายุยืน
 • เมนู ชูสุขภาพ

2.4 หมวดบริหารกายและสันทนาการ

 • สันทนาการ
 • ยืดเหยียดดี มีชัย /การออกกำลังกาย
 • ฤาษีดัดตน
 • จิตแจ่มใส หัวใจเบิกบาน
 • ทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ

 

2.5 หมวดการศึกษานอกชั้นเรียน

 • ทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี้

- อาชีพ

- ภูมิปัญญา

- ศิลปวัฒนธรรม

3. จำนวนชั่วโมงศึกษาเรียนรู้

 • จำนวนชั่วโมง รวม    40  ชั่วโมง

- ทฤษฎี                 12  ชั่วโมง

- ปฏิบัติ                24  ชั่วโมง

- ทัศนศึกษา              4   ชั่วโมง

4. กิจกรรมการเรียนรู้

 • การสาธิต
 • บรรยาย
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ฝึกปฏิบัติ
 • ทัศนศึกษา

 

ผลลัพธ์ 

1. สมรรถภาพทางกาย จิต อารมณ์ ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี

2. ความพึงพอใจร้อยละ 100  คะแนนเฉลี่ย 4.25 ระดับดีมาก

3. ได้บทเรียนภูมิปัญญาที่สามารถสืนสานต่อเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ ในมิติต่าง ๆ 


ปัญหา/อุปสรรค : -ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -ไม่มี