Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2562

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 192

ผศ.ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การแพทย์แผนไทย
เบอร์โทร :074693997
มือถือ 0866984155
E-mail : kusumarn.n@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ150,000งบประมาณที่ได้รับ120,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้บริการทางด้านการสาธารณสุข ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน
2. เพื่อใช้ชุมชนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ด้านเวชกรรมไทย นวดไทย ผดุงครรภ์ไทย และเภสัชกรรมไทย ให้แก่นิสิตนิสิตแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
3. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนปัจจุบัน และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงรักษาภูมิปัญญา
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191311446521.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20191014210371.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 475 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
15
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
400
อื่น ๆ
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
60
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย4751245
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8591
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100100
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ100100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8591
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
[1/10/2561-31/12/2561] |
2. 2. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
[1/10/2561-31/7/2562] |
เริ่ม : 01/10/2561สิ้นสุด : 31/07/2562
3. 3. การบริบาลมารดาหลังคลอด
[1/10/2561-30/4/2562] |
เริ่ม : 01/10/2561สิ้นสุด : 30/04/2562
4. 4. การบริการ๑หมอ๑บ้าน
[1/1/2562-31/5/2562] |
5. 5. รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินและสรุปผลโครงการ
[1/6/2562-14/10/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า