Avatar
18 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2562

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 192

ผศ.ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การแพทย์แผนไทย
เบอร์โทร :074693997
มือถือ 0866984155
E-mail : kusumarn.n@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ150,000งบประมาณที่ได้รับ120,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้บริการทางด้านการสาธารณสุข ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน
2. เพื่อใช้ชุมชนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ด้านเวชกรรมไทย นวดไทย ผดุงครรภ์ไทย และเภสัชกรรมไทย ให้แก่นิสิตนิสิตแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
3. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนปัจจุบัน และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงรักษาภูมิปัญญา
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191311446521.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 475 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า