Avatar
18 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การดูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 191

ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบอร์โทร :074609613
มือถือ 0841203448
E-mail : somsiri_9@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ84,680งบประมาณที่ได้รับ69,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อประเมินการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของครู/ผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้
3. เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
4. เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยและหน่วยองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น รงพยาบาลส่งเสริม ระดับตำบลและชุมชน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191311426171.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า