Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การดูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 191

ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบอร์โทร :074609613
มือถือ 0841203448
E-mail : somsiri_9@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ84,680งบประมาณที่ได้รับ69,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อประเมินการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของครู/ผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้
3. เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
4. เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยและหน่วยองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น รงพยาบาลส่งเสริม ระดับตำบลและชุมชน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191311426171.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20191010163271.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นิสิต
1. นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่ 4 093-0428998 | | :
1. นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่ 4 093-0428998 | | :
1. นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่ 3 | | :
30
นิสิต
1. นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่ 4 093-0428998 | | :
1. นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่ 4 093-0428998 | | :
1. นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่ 3 | | :
30
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. ครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ภายใต้การดูแล ของ อปท ป่าพะยอม 084-9632057 | | :
54
บุคลากร
1. อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 084-1203448 | somsiri_9@hotmail.com | :
1. อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 084-1203448 | somsiri_9@hotmail.com | :
1. อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 093-6603240 | | :
1. อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 093-6603240 | | :
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย5454
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ90100
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100100
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ100100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ90100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 71,500

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1. การติดต่อประสานงานกับนักการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู/ผู้ดูแลเด็กเล็กของ ศพด. 2. สำรวจการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
[15/11/2561-15/2/2562] | [1/11/2561-31/1/2562]
เริ่ม : 15/11/2561สิ้นสุด : 15/02/2562
เริ่ม : 01/11/2561
สิ้นสุด : 31/01/2562
2. ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการจัด โครงการไปยังผู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน ไปยังนักการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู/ผู้ดูแลเด็กเล็กของ ศพด.
[16/2/2562-31/3/2562] | [1/2/2562-31/3/2562]

3. ประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำรวจสภาพ แวดล้อม ของ ศพด
[1/4/2562-31/8/2562] | [1/4/2562-23/9/2562]

4. จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การดูขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
[22/9/2562-22/9/2562] |
5. . สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ
[23/9/2562-8/10/2562] | [24/9/2562-31/10/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : 1. การติดต่อประสานงานกับนักการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู/ผู้ดูแลเด็กเล็กของ ศพด. 2. สำรวจการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ผู้รายงาน : ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ วันที่รายงาน : 10/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 10,000 บาท   ผู้รับบริการ : 54 คน

ผลการดำเนินงาน ประสานงานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล้กที่อยู่ภายใต้การดูแลของ อปท 4 แห่ง ได้แก่ อปท ป่าพะยอม บ้านพร้าว ลานข่อยและเกาะเต่า รวมทั้งหมด 16 ศพด. รวมคุณครู 54 คน และผู้ปรุงอาหารกลางวันเด็กเล็กจำนวน 20 คน ประสานงานและสำรวจเบื้องต้น


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการจัด โครงการไปยังผู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน ไปยังนักการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู/ผู้ดูแลเด็กเล็กของ ศพด. ผู้รายงาน : ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ วันที่รายงาน : 10/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 1,500 บาท   ผู้รับบริการ : 54 คน

ผลการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ประสานงาน อปท 4 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 16 แห่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 54 คน นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 คน 

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 54 คน ของ ศพด 16 แห่ง ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ บ้านพร้าว ป่าพะยอม เกาะเต่า และลานข่อย ทราบข่าวสารการจัดโครงการและตอบรับเข้าร่วมโครงการ และให้ความร่วมมือในการเข้าสำรวจและเฝ้าระวังการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ใน ศพด. 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำรวจสภาพ แวดล้อม ของ ศพด ผู้รายงาน : ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ วันที่รายงาน : 10/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 55,000 บาท   ผู้รับบริการ : 119 คน

ผลการดำเนินงานดำเนินการประเมินสภาพแวดล้อมของ ศพด ได้แก่ การจัดการด้านสุขาภิบาลที่พักอาศัย การจัดการสุขาภิบาลอาหาร เฝ้าระวังการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม SI-2 เฝ้าระวังการหลงเหลือคลอรีนในน้ำใช้ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม ตรวจวัดความเข้มของแสง และสำรวจความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นและพื้นที่ใช้สอยและทำกิจกรรมใน ศพด. 

- ทำการอบรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯในวันที่ 22 กันยายน 2562 มีครูเข้าร่วม 45 คน คิดเป็นร้อยละ (ร้อยละ 83.3) แต่มีตัวแทนจากทุก ศพด. ทั้ง 16 แห่ง 

- ครู/ผู้ดูแลเด็กเล็กพึงพอใจในการอบรม/บริการการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยร้อยละ 100

ผลลัพธ์

-ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 100


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : . สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ผู้รายงาน : ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ วันที่รายงาน : 10/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 2,500 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงานการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100

โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100

ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 100


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : . สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ผู้รายงาน : ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ วันที่รายงาน : 10/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 2,500 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงานการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100

โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100

ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 100


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -