Avatar
11 ธันวาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานระบบประปาหมู่บ้านใน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 190

ดร. สุปานดี มณีโลกย์
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบอร์โทร :
มือถือ 0815559933
E-mail : msupandee@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ110,000งบประมาณที่ได้รับ80,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพของน้ำดิบและน้ำประปาของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาชุมชนในอำเภอป่าพะยอม โดยนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบผลิตน้ำประปาชุมชน
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019131140551.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย5050
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8090
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ9080
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ9070
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท10090
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 72,519

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. วางแผนในการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำดิบและน้ำ ประปา และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
[28/3/2562-31/5/2562] | [28/3/2562-28/6/2562]

2. จัดทำแบบสอบถามและเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อ การใช้น้ำประปา
[15/7/2562-27/9/2562] | [15/7/2562-27/9/2562]

3. วางแผนในการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำดิบและน้ำ ประปา
[15/7/2562-27/9/2562] | [15/7/2562-27/9/2562]

4. วิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปา พร้อมทั้งสรุป ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
[2/9/2562-30/9/2562] | [2/9/2562-30/9/2562]

5. สรุปผลการดำเนินงาน
[30/9/2562-20/11/2562] | [30/9/2562-20/11/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : วางแผนในการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำดิบและน้ำ ประปา และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ผู้รายงาน : ดร. สุปานดี มณีโลกย์ วันที่รายงาน : 15/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 1,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

วางแผนในการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำดิบและน้ำประปา และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการสำรวจตำแหน่งของประปาหมู่บ้านในอำเภอป่าพะยอม


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดทำแบบสอบถามและเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อ การใช้น้ำประปา ผู้รายงาน : ดร. สุปานดี มณีโลกย์ วันที่รายงาน : 15/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 12,239 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลเบี้องต้นในการใช้น้ำประปาหมู่บ้านและความพึงพอใจต่อการใช้น้ำประปาหมู่บ้านของประชาชนในอำเภอป่าพะยอม 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : วางแผนในการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำดิบและน้ำ ประปา ผู้รายงาน : ดร. สุปานดี มณีโลกย์ วันที่รายงาน : 15/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 39,280 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

1. วางแผนในการสำรวจจุดเก็บตัวอย่างน้ำดิบก่อนเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

2. ดำเนินการวางแผนเก็บตัวอย่างน้ำดิบและน้ำประปา โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 78 ตัวอย่าง ซึ่งต้องแบ่งการเก็บตัวอย่างออกเป็น 2 เฟส เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำก่อนการวิเคราะห์

3. ดำเนินการเก็บแบบสอบถามข้อมูลการใช้นำ้ประปาเบื้องต้น


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปา พร้อมทั้งสรุป ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ผู้รายงาน : ดร. สุปานดี มณีโลกย์ วันที่รายงาน : 15/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 20,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ดำเนินการเตรียมสารเคมีที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี2011 โดยตรวจวัดในพารามิเตอร์ตามคุณลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ สี รสและกลิ่น ความขุ่น(Turbidity) ความเป็นกรด-ด่าง คุณลักษณะทางเคมี ได้แก่ ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total dissolved solids) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ซัลเฟต (Sulfate) คลอไรด์(Chloride) เหล็ก (Iron)และ แมงกานีส (Manganese) ของตัวอย่างน้ำดิบและประปาทั้ง 79 ตัวอย่าง


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : สรุปผลการดำเนินงาน ผู้รายงาน : ดร. สุปานดี มณีโลกย์ วันที่รายงาน : 15/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจวัดคุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -