Avatar
23 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานระบบประปาหมู่บ้านใน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 190

ดร. สุปานดี มณีโลกย์
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบอร์โทร :
มือถือ 0815559933
E-mail : msupandee@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ110,000งบประมาณที่ได้รับ80,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพของน้ำดิบและน้ำประปาของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาชุมชนในอำเภอป่าพะยอม โดยนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบผลิตน้ำประปาชุมชน
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2019131140551.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า