Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 3

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 19

ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :
มือถือ 0867498429
E-mail : pthai_6@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ127,400งบประมาณที่ได้รับ50,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรี
2. เพื่อสร้างทักษะและมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรี
3. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้น าความรู้ไปพัฒนาผลงานวิชาการด้านดนตรีและสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี
4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับสถาบันดนตรีของรัฐและเอกชนในประเทศ
5. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด1. ด้านผลผลิต (output)
1.1 นิสิต นักศึกษา ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดนตรี 1 โปรแกรม
1.2 ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรี 1โปรแกรม
2. ด้านผลลัพธ์ (outcome)
2.1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรีในการเรียนการสอนได้
3. ด้านผลกระทบ (impact)
3.1 ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรีมาใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมได้
ข้อเสนอโครงการ2017751432561.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 140 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1. ขออนุมัติโครงการแลงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ / แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
[20/1/2560-30/7/2560] | [20/1/2560-16/8/2560]

2. 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดแผน/การวางแผน ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการ กำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
[31/1/2560-10/2/2560] | [1/8/2560-18/8/2560]

3. 3 .ประชุมออกแบบกิจกรรมโครงการและติดต่อ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
[1/2/2560-31/7/2560] | [1/2/2560-31/7/2560]

4. 4. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ
[3/7/2560-11/8/2560] | [3/7/2560-14/8/2560]

5. 5.จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
[3/7/2560-14/8/2560] |
6. 6. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน วิธีการดำเนิน งานที่กำหนดไว้ในโครงการ
[17/8/2560-18/8/2560] |
7. ติดตาม บันทึกข้อมูลจัดเก็บองค์ความรู้ประเมินผล การดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ
[21/8/2560-31/8/2560] |
8. สรุปผลและรายงานผลการใช้งบประมาณในการ ดำเนินงานโครงการ
[24/8/2560-24/8/2560] | [24/8/2560-24/8/2560]

9. สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเป็นรูป เล่ม/ การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการดำเนินงานปีถัด ไป
[21/8/2560-15/9/2560] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : 1. ขออนุมัติโครงการแลงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ / แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

1. หนังสือที่ ศธ 64.15/101  ลงวันที่  20  มกราคม  2560  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณการดำเนินงานโครงการ/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี  ครั้งที่ 3

2. หนังสือที่ ศธ 64.15/806 ลงวันที่  30  กรกฎาคม  2560  เรื่อง  ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี  ครั้งที่ 3


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดแผน/การวางแผน ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการ กำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

คำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ 052/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 3


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : 3 .ประชุมออกแบบกิจกรรมโครงการและติดต่อ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

วัน เวลา สถานที่

กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์กิจกรรม

กลุ่ม

เป้าหมาย

งบ

ประมาณ

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

ผลที่เกิดขึ้น

ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ

17-18

ส.ค. 60

การอบรมคอมพิวเตอร์ดนตรี

1. เพื่อบุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ไปพัฒนาผลงานวิชาการด้านดนตรีและสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี

2.เพื่อสร้างทักษะและมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรี

1. นิสิต นักศึกษา 100 คน

2.บุคลากรทางการศึกษา 30 คน

3.บุคคลทั่วไป 10 คน

50,000  บาท

1.มีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ดนตรีเพื่องานวิชาการ

2. มีความรู้ทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรี

1. นำผลการอบรมไปสร้างงานวิชาการด้านดนตรี

2.เพื่อการเรียน และสร้างสรรค์งานด้านดนตรี

 ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : 4. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

    ส่งหนังสือเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 3  ไปยังสถานศึกษา ข้าราชการ/บุคลากรทางการศึกษา ใน 14 จังหวัดภาคใต้  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ไปสู่ผู้สนใจทั่วไป

 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและรายงานผลการใช้งบประมาณในการ ดำเนินงานโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 64.15/2339  ลงวันที่  24  สิงหาคม 2560  เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานและขออนุมัติเบิกเงินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี  ครั้งที่ 3


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -