Avatar
20 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 3

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 19

ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :
มือถือ 0867498429
E-mail : pthai_6@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ127,400งบประมาณที่ได้รับ50,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรี
2. เพื่อสร้างทักษะและมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรี
3. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้น าความรู้ไปพัฒนาผลงานวิชาการด้านดนตรีและสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี
4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับสถาบันดนตรีของรัฐและเอกชนในประเทศ
5. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด1. ด้านผลผลิต (output)
1.1 นิสิต นักศึกษา ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดนตรี 1 โปรแกรม
1.2 ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรี 1โปรแกรม
2. ด้านผลลัพธ์ (outcome)
2.1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรีในการเรียนการสอนได้
3. ด้านผลกระทบ (impact)
3.1 ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรีมาใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมได้
ข้อเสนอโครงการ2017751432561.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 140 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กชายณกร ชูทับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายดาลิศ รอดมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. น.ส.วรรณษา เกิดโนด - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.ศันสนีย์ มีหมื่นพล - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.เกตศราพร โชติทอง - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.นัตติยาภรณ์ ณ นคร โรงเรียนนิคมควนขนุน | - | :
1. น.ส.พรศิริ เรืองศรี โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | - | :
1. นายเสาวภาคย์ แก้วชาย โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม | - | :
1. ด.ญ.อัญญา เทพนรินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.มานิตา พลด้วง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.เบญจรัตน์ เนียมนุ่ม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ณัฏยา สุขเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ญาณิศา มาคง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.บุญสิตา สงไข่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.กฤติกา เพชรโชติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. ด.ญ.สุจิตราภรณ์ จันทิกาแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ญาติกานต์ เงินเนียม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ชญานิศา คงสังข์ทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สโรชา ด้วงสุข โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ณัฏฐธิดา นวลแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สิริรัตน์ ฉิมรักษ์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.นันท์นลิน นุ้ยนิ่ม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ปทุมวดี ศรีราม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.กุลนิษฐ์ ยอดยางแดง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.อรฤดี ปานทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.แพรทอง ชูทับ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ประวีณา สมมาตร โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ซากินะ สนหล๊ะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.โสภินรรจ์ วรรณะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชุมคช โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ณัฐวดี น้อยดำ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.วิลาสินี รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ปาริชาติ นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.กฤติญา พุ่มเอียด โรงเรียนควนขนุน | | :
1. น.ส.อริสรา ตั่นเล่ง โรงเรียนสภาราชินี | | :
1. ด.ช.กวิน ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง | | :
100
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ โรงเรียนแจ้งวิทยา 074-323854 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นายชัยวัฒน์ สอนคง โรงเรียนแจ้งวิทยา 089-549-9665 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ 080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. นางไมตรี ทิพาพงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 081-543-2348 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางสาวศศิธร เย็นใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 074-311-202 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางนิศา ปานสี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 087-286-5413 | nnisa2237@gmail.com | :
1. นางสาวสิรินดา เจียรบุตร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 098-713-8100 | klubpetschool@gmail.com | :
1. นางสาวมนทิรา มามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 086-295-9531 | pn_13@outlook.com | :
1. นางสาวกาญจนา ณะหนู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 064-041-2649 | - | :
1. นางสาวอาพาภรณ์ หมื่นรักษ์ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 088-751-5946 | arpaporn.meu@gmail.com | :
1. นางสมร พูนพนัง หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 081-370-1678 | morn_08@hotmail.com | :
1. นายกันตพงศ์ พรหมมา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 080-524-6650 | kantapong2537@hotmail.com | :
1. นางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 082-734-7332 | pacharin7332@gmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | - | :
1. นางสาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์ ห้องสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค | tipmanee.k@rmutsv.ac.th | :
1. นางสาวคณิตตา ระดมกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 092-0129878 | kt_radomkit@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-2870393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวร่มมล สำมะเนี๊ยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 074-311588 | - | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ /080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | arunratv@hotmail.com | :
1. นายสรรชัย สอนกชกร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 084-195-0498 | sonchai.s1975@yahoo.com | :
1. นางนฤมล อัศวเกศมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 089-198-6520 | usawakesmanee@hotmail.com | :
1. ว่าที่ ร.ต.หญิง อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 093-935-5346 | aksrawadee@hotmail.com | :
1. นางสาวรัชนีกร ทองรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 09 | | :
1. นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงค์ โรงเรียนวัดกระดังงา 089-596-5429 | uraivanjin@gmail.com | :
1. นางชนิกานต์ ชูจินดา โรงเรียนวัดกระดังงา 097-356-0471 | chanikan2514@gmail.com | :
1. นางสาวฟัจญ์รี ลิมาน โรงเรียนวัดกระดังงา 085-079-5952 | killermonkyhero509@gmail.com | :
1. นายศักดิ์ชัย จุลบุญญาสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 098-193-6296 | pumalaw@hotmail.com | :
1. น.ส.รัตนาภรณ์ จาติกานนท์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 097-345-1198 | ratanapon_ja@hotmail.com | :
1. นายวสันติ์ สว่างวรรณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 062-081-1683 | kongor10@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-287-0393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวภานิณี ขุนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 089-464-82 | bunnarak14@hotmail.co.th | :
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1. ขออนุมัติโครงการแลงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ / แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
[20/1/2560-30/7/2560] | [20/1/2560-16/8/2560]

2. 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดแผน/การวางแผน ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการ กำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
[31/1/2560-10/2/2560] | [1/8/2560-18/8/2560]

3. 3 .ประชุมออกแบบกิจกรรมโครงการและติดต่อ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
[1/2/2560-31/7/2560] | [1/2/2560-31/7/2560]

4. 4. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ
[3/7/2560-11/8/2560] | [3/7/2560-14/8/2560]

5. 5.จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
[3/7/2560-14/8/2560] |
6. 6. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน วิธีการดำเนิน งานที่กำหนดไว้ในโครงการ
[17/8/2560-18/8/2560] |
7. ติดตาม บันทึกข้อมูลจัดเก็บองค์ความรู้ประเมินผล การดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ
[21/8/2560-31/8/2560] |
8. สรุปผลและรายงานผลการใช้งบประมาณในการ ดำเนินงานโครงการ
[24/8/2560-24/8/2560] | [24/8/2560-24/8/2560]

9. สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเป็นรูป เล่ม/ การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการดำเนินงานปีถัด ไป
[21/8/2560-15/9/2560] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : 1. ขออนุมัติโครงการแลงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ / แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

1. หนังสือที่ ศธ 64.15/101  ลงวันที่  20  มกราคม  2560  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณการดำเนินงานโครงการ/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี  ครั้งที่ 3

2. หนังสือที่ ศธ 64.15/806 ลงวันที่  30  กรกฎาคม  2560  เรื่อง  ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี  ครั้งที่ 3


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดแผน/การวางแผน ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการ กำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

คำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ 052/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 3


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : 3 .ประชุมออกแบบกิจกรรมโครงการและติดต่อ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

วัน เวลา สถานที่

กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์กิจกรรม

กลุ่ม

เป้าหมาย

งบ

ประมาณ

ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

ผลที่เกิดขึ้น

ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ

17-18

ส.ค. 60

การอบรมคอมพิวเตอร์ดนตรี

1. เพื่อบุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ไปพัฒนาผลงานวิชาการด้านดนตรีและสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี

2.เพื่อสร้างทักษะและมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรี

1. นิสิต นักศึกษา 100 คน

2.บุคลากรทางการศึกษา 30 คน

3.บุคคลทั่วไป 10 คน

50,000  บาท

1.มีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ดนตรีเพื่องานวิชาการ

2. มีความรู้ทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรี

1. นำผลการอบรมไปสร้างงานวิชาการด้านดนตรี

2.เพื่อการเรียน และสร้างสรรค์งานด้านดนตรี

 ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : 4. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

    ส่งหนังสือเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 3  ไปยังสถานศึกษา ข้าราชการ/บุคลากรทางการศึกษา ใน 14 จังหวัดภาคใต้  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ไปสู่ผู้สนใจทั่วไป

 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : สรุปผลและรายงานผลการใช้งบประมาณในการ ดำเนินงานโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนศิริ วันที่รายงาน : 11/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

หนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 64.15/2339  ลงวันที่  24  สิงหาคม 2560  เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานและขออนุมัติเบิกเงินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี  ครั้งที่ 3


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -