Avatar
26 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 3

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :
มือถือ 0867498429
E-mail : pthai_6@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ127,400งบประมาณที่ได้รับ50,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับงานดนตรี
9.2 เพื่อสร้างทักษะและมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับงานดนตรี
9.3 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้น าความรู้ไปพัฒนาผลงานวิชาการด้านดนตรีและสื่อการเรียนการสอนวิชา
ดนตรี
9.4 เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับสถาบันดนตรีของรัฐและเอกชนใน
ประเทศ
9.5 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
12.1.1 นิสิต นักศึกษา ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดนตรี 1 โปรแกรม
12.1.2 ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรี 1 โปรแกรม
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
12.2.1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ดนตรี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรีในการเรียนการสอนได้
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
12.3.1 ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรี
มาใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมได
ข้อเสนอโครงการ2017751432561.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 140 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
100
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า