Avatar
23 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 189

ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาธารณสุขศาสตร์
เบอร์โทร :074693997
มือถือ 0819592939
E-mail : SWORADET@GMAIL.COM
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ181,960งบประมาณที่ได้รับ130,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อสำรวจและประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
2.เพื่อจัดประชุมวางแผนแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.เพื่อจัดโครงการแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย
4.เพื่อสำรวจความคาดหวังต่อชมรมผู้สูงอายุ รพสต.บ้านตลิ่งชันของผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191311347151.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 500 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 8,000ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การประชุมสามัญชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน ประจำปี ๒๕๖๒
[15/3/2562-15/3/2562] | [15/3/2562-15/3/2562]

2. การจัดประชาคมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
[25/3/2562-31/3/2562] | [25/3/2562-31/3/2562]

3. การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้เรื่องภาวะซึม เศร้า
[29/3/2562-29/3/2562] | [29/3/2562-29/3/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การประชุมสามัญชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 25/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 8,000 บาท   ผู้รับบริการ : 66 คน

ผลการดำเนินงาน     

การประชุมสามัญชมรมผู้สูงอายุ รพสต.บ้านตลิ่งชัน เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในระเบียบชมรมฯ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

     - กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโดย คุณสมศรี จันทรานนท์ ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านตลิ่งชัน และแนะนำคณะกรรมการชมรมฯ ซึ่งเพิ่งได้รับการคัดเลือกและถือเป็นคณะกรรมการชุดแรกของชมรมฯ ประกอบด้วยประธานชมรม รองประธานชมรมจำนวน 4 คน และคณะกรรมการชมรมฯ  ซึ่งมาจากแกนนำของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ แต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ที่เข้าร่วมประชุมได้รู้จักคณะกรรมการชมรมฯ และสามารถสื่อสารกับชมรมฯ ผ่านคณะกรรมการชมรม ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละหมู่บ้านได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

     - ประธานชมรมฯ ได้นำอภิปรายระเบียบชมรมฯผู้สูงอายุ เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและร่วมอภิปรายระเบียบของชมรมฯ แต่ละข้อ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมประชุมจะซักถามประเด็นการสมัครเป็นสมาชิกชมรม ค่าใช้จ่าย และกิจกรรมของสมาชิกชมรมฯ

     - อ.ดร.เพ็ญพักตร์ หนูผุด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แนะนำแนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีทั้งการให้ความรู้ การสาธิต และให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อท่าทางๆ ไปพร้อมกัน ผู้เข้าร่วมประชุมสนุกสนานและให้ความสนใจมาก

     - นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 22 คน ได้ทำการประเมินสมรรถภาพทางกายของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดเป็นฐานต่างๆ ประกอบไปด้วยการประเมินองค์ประกอบร่างกาย การประเมินสมรรถภาพระบบหายใจและหลอดเลือด การประเมินสมรรถภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การประเมินความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ และการประเมินการทรงตัวและความว่องไว และได้บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการประเมินสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้สูงอายุ (The Senior Fitness Test Records) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการประเมินผลโครงการบริการวิชาการนี้ในระยะยาว

    - ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินสมรรถภาพทางกายแล้ว ได้ร่วมกันประชุมอภิปรายกลุ่ม ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการการสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุฯ และโครงการ/กิจกรรมที่สมาชิกชมรมฯ ต้องการให้ชมรมฯ จัดทั้งในปีงบประมาณปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งผู้สูงอายุได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปความต้องการดังนี้

     1. อยากให้ชมรมจัดให้มีเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยอาจจะติดตั้งเอาไว้ตรงกลางของพื้นที่ ซึ่งในที่ประชุมเสนอให้ติดตั้งไว้ในพื้นที่ของ รพสต.บ้านตลิ่งชัน เนื่องจากอยู่ตรงกลางและจะได้มีคนดูแลเครื่องออกกำลังกายด้วย

     2. การจัดให้ไปทัศนศึกษาดูงาน โดยที่ประชุมส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ไปไกลๆ มากเกินไปเนื่องจากผู้สูงอายุจะลำบากในการเดินทาง จึงมีการเสนอให้ศึกษาดูงานเฉพาะพื้นที่ที่สามารถไป-กลับได้ใน 1 วัน ไม่จำเป็นต้องค้างคืน

     3. การจัดให้มีกิจกรรมกินข้าวนอกสถานที่ร่วมกัน โดยการหมุนเวียนกันไปกินข้าวแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ได้เยี่ยมเยือนและรู้จักกันบ้างขึ้น

     4. โครงการปฏิบัติธรรม โดยเลือกเฉพาะสถานที่ๆสามารถไป-กลับ ได้ โยจัดประมาณ 3 เดือนต่อครั้ง

     5.จัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน สัปดาห์ละประมาณ 3 วัน

     6.ผู้สูงอายุต้องการให้มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของชมรมโดยผ่าน อสม. และคณะกรรมการชมรมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน

     7. กิจกรรมครั้งต่อไป ผู้สูงอายุอยากให้มีการเชิญวิทยากรมาแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยอาจจะจัดเดือนพฤษภาคม 2562 เนื่องจากเดือนเมษายน ผู้สูงอายุมีกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ต่างๆ มากมาย จึงให้เลื่อนไปจัดกิจกรรมในเดือนถัดไป


ปัญหา/อุปสรรค : - สถานที่จัดประชุม และจัดกิจกรรมประเมินสมรรถภาพทางกายต้องจัดเป็นฐานต่างๆ หลายๆ ฐาน ทำให้พื้นที่ของ รพสต.ค่อนข้างคับแคบ ไม่เหมาะสม
แนวทางแก้ไข : - จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมแต่ละครั้ง เช่น อาจจะใช้ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : การจัดประชาคมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 25/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

กิจกรรมการจัดประชาคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0501341 การพัฒนาสุขภาพชุมชน ร่วมกับการบริการวิชาการ โดยใช้พื้นที่รับผิดชอบของ รพสต.บ้านตลิ่งชัน เป็นพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการจัดประชาคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณการเรียนการสอนของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2,906 บาท โดยกิจกรรมประกอบด้วย การระบุปัญหา การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และการโยงใยสาเหตุของปัญหา เพื่อนำปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านที่สำคัญที่สุดไปดำเนินการจัดทำแผนแก้ปัญหาและจัดโครงการแก้ปัญหาของแต่ละหมู่บ้านต่อไป ผลการจัดลำดับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุโดยพิจารณาจากขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ปัญหา และความสนใจของชุมชน ผลเป็นดังนี้
     1.หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 18 คน และนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน ได้ปัญหาที่สำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้
     ลำดับ 1 ปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
     ลำดับ 2 ปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม
     ลำดับ 3 ปัญหาไขมันในเลือดสูง
     ลำดับ 4 มี 4 ปัญหาคือ ปัญหาความดันโลหิตสูง ปัญหานอนไม่หลับ ปัญหาภาวะต้อกระจก และปัญหาวิงเวียนศรีษะ
     2.หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน ตำบลบ้านพร้าว ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน และนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน ได้ปัญหาที่สำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้
     ลำดับ 1 ปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม
     ลำดับ 2 ปัญหาภาวะซึมเศร้า
     ลำดับ 3 ปัญหาโรคความดันโลหิตสูง
     ลำดับ 4 ปัญหาโรคเบาหวาน
     ลำดับ 5 ปัญหานอนไม่หลับ
     หมู่ที่ 3 บ้านศาลาน้ำ ตำบลบ้านพร้าว ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 42 คน และนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน ได้ปัญหาที่สำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้
     ลำดับ 1 ปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม
     ลำดับ 2 ปัญหาโรคความดันโลหิตสูง
     ลำดับ 3 ปัญหาโรคเบาหวาน
     ลำดับ 4 ปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
     ลำดับ 5 ปัญหานอนไม่หลับ
     หมู่ที่ 8 บ้านหน้าป่า ตำบลบ้านพร้าว ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 14 คน และนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 14 คน ได้ปัญหาที่สำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้
     ลำดับ 1 ปัญหาโรคปวดเอว ปวดหลัง
     ลำดับ 2 ปัญหานอนไม่หลับ
     ลำดับ 3 ปัญหาโรคความดันโลหิตสูง
     ลำดับ 4 ปัญหาข้อเข่าเสื่อม
     หมู่ที่ 9 บ้านไผ่รอบ ตำบลบ้านพร้าว ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 27 คน และนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน ได้ปัญหาที่สำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้
     ลำดับ 1 ปัญหาโรคเรื้อรัง
     ลำดับ 2 ปัญหาข้อเข่าเสื่อม
     ลำดับ 3 ปัญหาปวดเมื่อยจากการทำงาน
     ลำดับ 4 ปัญหาโรคกรดไหลย้อน
     ลำดับ 5 ปัญหาภูมิแพ้
 


ปัญหา/อุปสรรค : -ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมน้อย เนื่องจากการเดินทางต้องมาด้วยตนเอง ดังนั้น เฉพาะผู้สูงอายุที่สามารถเดินทางมาเองได้เท่านั้นจึงจะสามารถมาร่วมกิจกรรมได้
แนวทางแก้ไข : -พยายามให้นิสิตขับรถรับส่งผู้สูงอายุ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของนิสิต

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้เรื่องภาวะซึม เศร้า ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 25/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 490 คน

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้เรื่องภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0501381 การสื่อสารสาธารณสุขร่วมกับการบริการวิชาการ โดยใช้พื้นที่รับผิดชอบของ รพสต.บ้านตลิ่งชัน เป็นพื้นที่เป้าหมาย ใช้งบประมาณส่วนตัวจำนวน 4000 บาท เป็นค่าน้ำมันรถให้กับ อสม. ที่ช่วยนำทางไปยังบ้านผู้สูงอายุ ดำเนินการโดยให้นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่1 จำนวน 90 คนจัดทำโปรเตอร์เพื่อให้สุขศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุจำนวน 400 คน เพื่อให้สุขศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าแก่ผู้สูงอายุ 


ปัญหา/อุปสรรค : -การเดินทางลงพื้นที่ไม่สามารถใช้รถบัสหรือรถตู้ของมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากนิสิตต้องลงพื้นที่แต่ละหลังคาเรือน ซึ่งระยะทางห่างกัน ไม่สามารถเดินเท้าได้ - การเบิกจ่ายเงินนอกแผนเป็นจ่ายค่านำ้มันเชื้อเพลิงให้กับ อสม.ไม่สามารถทำได้
แนวทางแก้ไข : -อนุญาตให้นิสิตใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ในการลงพื้นที่ โดยกำชับให้ใส่หมวกนิรภัย และให้เดินทางเป็นคู่ ห้ามไปคนเดียว - ใช้งบประมาณส่วนตัว

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า