Avatar
11 ธันวาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 189

ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาธารณสุขศาสตร์
เบอร์โทร :074693997
มือถือ 0819592939
E-mail : SWORADET@GMAIL.COM
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ181,960งบประมาณที่ได้รับ130,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อสำรวจและประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
2.เพื่อจัดประชุมวางแผนแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.เพื่อจัดโครงการแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย
4.เพื่อสำรวจความคาดหวังต่อชมรมผู้สูงอายุ รพสต.บ้านตลิ่งชันของผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191311347151.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201910171613181.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 500 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ผู้สูงอายุ
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
400
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
นิสิต
1. นิสิตหลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3 | | :
73
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย100630
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8590
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ7095
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท130000117205
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ5080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8590
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 8,000ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 109,205

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การประชุมสามัญชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน ประจำปี ๒๕๖๒
[15/3/2562-15/3/2562] | [15/3/2562-15/3/2562]

2. การจัดประชาคมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
[25/3/2562-31/3/2562] | [25/3/2562-31/3/2562]

3. การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้เรื่องภาวะซึม เศร้า
[29/3/2562-29/3/2562] | [29/3/2562-29/3/2562]

4. การจัดโครงการแก้ปัญหาสุขภาพให้กับผู้สูงอายุแต่ละ หมู่บ้าน
[1/4/2562-10/4/2562] | [1/4/2562-10/4/2562]

5. การอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารและการออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ
[14/6/2562-14/6/2562] | [14/6/2562-14/6/2562]

6. การอบรมเรื่องการสร้างเครือข่ายทางสังคมสำหรับผู้ สูงอายุ
[15/7/2562-15/7/2562] | [15/7/2562-15/7/2562]

7. การศึกษาดูงานและจัดทำแผนงาน/กิจกรรมของ ชมรมผู้สูงอายุฯ ปี 2563
[15/8/2562-16/8/2562] | [15/8/2562-16/8/2562]

8. สรุปผลโครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูง อายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีที่ 2
[25/9/2562-25/9/2562] | [19/9/2562-19/9/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การประชุมสามัญชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 25/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 8,000 บาท   ผู้รับบริการ : 66 คน

ผลการดำเนินงาน     

การประชุมสามัญชมรมผู้สูงอายุ รพสต.บ้านตลิ่งชัน เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในระเบียบชมรมฯ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

     - กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโดย คุณสมศรี จันทรานนท์ ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านตลิ่งชัน และแนะนำคณะกรรมการชมรมฯ ซึ่งเพิ่งได้รับการคัดเลือกและถือเป็นคณะกรรมการชุดแรกของชมรมฯ ประกอบด้วยประธานชมรม รองประธานชมรมจำนวน 4 คน และคณะกรรมการชมรมฯ  ซึ่งมาจากแกนนำของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ แต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ที่เข้าร่วมประชุมได้รู้จักคณะกรรมการชมรมฯ และสามารถสื่อสารกับชมรมฯ ผ่านคณะกรรมการชมรม ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละหมู่บ้านได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

     - ประธานชมรมฯ ได้นำอภิปรายระเบียบชมรมฯผู้สูงอายุ เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและร่วมอภิปรายระเบียบของชมรมฯ แต่ละข้อ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมประชุมจะซักถามประเด็นการสมัครเป็นสมาชิกชมรม ค่าใช้จ่าย และกิจกรรมของสมาชิกชมรมฯ

     - อ.ดร.เพ็ญพักตร์ หนูผุด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แนะนำแนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีทั้งการให้ความรู้ การสาธิต และให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อท่าทางๆ ไปพร้อมกัน ผู้เข้าร่วมประชุมสนุกสนานและให้ความสนใจมาก

     - นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 22 คน ได้ทำการประเมินสมรรถภาพทางกายของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดเป็นฐานต่างๆ ประกอบไปด้วยการประเมินองค์ประกอบร่างกาย การประเมินสมรรถภาพระบบหายใจและหลอดเลือด การประเมินสมรรถภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การประเมินความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ และการประเมินการทรงตัวและความว่องไว และได้บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการประเมินสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้สูงอายุ (The Senior Fitness Test Records) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการประเมินผลโครงการบริการวิชาการนี้ในระยะยาว

    - ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินสมรรถภาพทางกายแล้ว ได้ร่วมกันประชุมอภิปรายกลุ่ม ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการการสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุฯ และโครงการ/กิจกรรมที่สมาชิกชมรมฯ ต้องการให้ชมรมฯ จัดทั้งในปีงบประมาณปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งผู้สูงอายุได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปความต้องการดังนี้

     1. อยากให้ชมรมจัดให้มีเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยอาจจะติดตั้งเอาไว้ตรงกลางของพื้นที่ ซึ่งในที่ประชุมเสนอให้ติดตั้งไว้ในพื้นที่ของ รพสต.บ้านตลิ่งชัน เนื่องจากอยู่ตรงกลางและจะได้มีคนดูแลเครื่องออกกำลังกายด้วย

     2. การจัดให้ไปทัศนศึกษาดูงาน โดยที่ประชุมส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ไปไกลๆ มากเกินไปเนื่องจากผู้สูงอายุจะลำบากในการเดินทาง จึงมีการเสนอให้ศึกษาดูงานเฉพาะพื้นที่ที่สามารถไป-กลับได้ใน 1 วัน ไม่จำเป็นต้องค้างคืน

     3. การจัดให้มีกิจกรรมกินข้าวนอกสถานที่ร่วมกัน โดยการหมุนเวียนกันไปกินข้าวแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ได้เยี่ยมเยือนและรู้จักกันบ้างขึ้น

     4. โครงการปฏิบัติธรรม โดยเลือกเฉพาะสถานที่ๆสามารถไป-กลับ ได้ โยจัดประมาณ 3 เดือนต่อครั้ง

     5.จัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน สัปดาห์ละประมาณ 3 วัน

     6.ผู้สูงอายุต้องการให้มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของชมรมโดยผ่าน อสม. และคณะกรรมการชมรมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน

     7. กิจกรรมครั้งต่อไป ผู้สูงอายุอยากให้มีการเชิญวิทยากรมาแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยอาจจะจัดเดือนพฤษภาคม 2562 เนื่องจากเดือนเมษายน ผู้สูงอายุมีกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ต่างๆ มากมาย จึงให้เลื่อนไปจัดกิจกรรมในเดือนถัดไป


ปัญหา/อุปสรรค : - สถานที่จัดประชุม และจัดกิจกรรมประเมินสมรรถภาพทางกายต้องจัดเป็นฐานต่างๆ หลายๆ ฐาน ทำให้พื้นที่ของ รพสต.ค่อนข้างคับแคบ ไม่เหมาะสม
แนวทางแก้ไข : - จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมแต่ละครั้ง เช่น อาจจะใช้ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : การจัดประชาคมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 25/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

กิจกรรมการจัดประชาคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0501341 การพัฒนาสุขภาพชุมชน ร่วมกับการบริการวิชาการ โดยใช้พื้นที่รับผิดชอบของ รพสต.บ้านตลิ่งชัน เป็นพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการจัดประชาคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณการเรียนการสอนของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2,906 บาท โดยกิจกรรมประกอบด้วย การระบุปัญหา การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และการโยงใยสาเหตุของปัญหา เพื่อนำปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านที่สำคัญที่สุดไปดำเนินการจัดทำแผนแก้ปัญหาและจัดโครงการแก้ปัญหาของแต่ละหมู่บ้านต่อไป ผลการจัดลำดับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุโดยพิจารณาจากขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ปัญหา และความสนใจของชุมชน ผลเป็นดังนี้
     1.หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 18 คน และนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน ได้ปัญหาที่สำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้
     ลำดับ 1 ปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
     ลำดับ 2 ปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม
     ลำดับ 3 ปัญหาไขมันในเลือดสูง
     ลำดับ 4 มี 4 ปัญหาคือ ปัญหาความดันโลหิตสูง ปัญหานอนไม่หลับ ปัญหาภาวะต้อกระจก และปัญหาวิงเวียนศรีษะ
     2.หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน ตำบลบ้านพร้าว ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน และนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน ได้ปัญหาที่สำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้
     ลำดับ 1 ปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม
     ลำดับ 2 ปัญหาภาวะซึมเศร้า
     ลำดับ 3 ปัญหาโรคความดันโลหิตสูง
     ลำดับ 4 ปัญหาโรคเบาหวาน
     ลำดับ 5 ปัญหานอนไม่หลับ
     หมู่ที่ 3 บ้านศาลาน้ำ ตำบลบ้านพร้าว ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 42 คน และนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน ได้ปัญหาที่สำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้
     ลำดับ 1 ปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม
     ลำดับ 2 ปัญหาโรคความดันโลหิตสูง
     ลำดับ 3 ปัญหาโรคเบาหวาน
     ลำดับ 4 ปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
     ลำดับ 5 ปัญหานอนไม่หลับ
     หมู่ที่ 8 บ้านหน้าป่า ตำบลบ้านพร้าว ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 14 คน และนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 14 คน ได้ปัญหาที่สำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้
     ลำดับ 1 ปัญหาโรคปวดเอว ปวดหลัง
     ลำดับ 2 ปัญหานอนไม่หลับ
     ลำดับ 3 ปัญหาโรคความดันโลหิตสูง
     ลำดับ 4 ปัญหาข้อเข่าเสื่อม
     หมู่ที่ 9 บ้านไผ่รอบ ตำบลบ้านพร้าว ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 27 คน และนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน ได้ปัญหาที่สำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้
     ลำดับ 1 ปัญหาโรคเรื้อรัง
     ลำดับ 2 ปัญหาข้อเข่าเสื่อม
     ลำดับ 3 ปัญหาปวดเมื่อยจากการทำงาน
     ลำดับ 4 ปัญหาโรคกรดไหลย้อน
     ลำดับ 5 ปัญหาภูมิแพ้
 


ปัญหา/อุปสรรค : -ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมน้อย เนื่องจากการเดินทางต้องมาด้วยตนเอง ดังนั้น เฉพาะผู้สูงอายุที่สามารถเดินทางมาเองได้เท่านั้นจึงจะสามารถมาร่วมกิจกรรมได้
แนวทางแก้ไข : -พยายามให้นิสิตขับรถรับส่งผู้สูงอายุ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของนิสิต

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้เรื่องภาวะซึม เศร้า ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 25/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 490 คน

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้เรื่องภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0501381 การสื่อสารสาธารณสุขร่วมกับการบริการวิชาการ โดยใช้พื้นที่รับผิดชอบของ รพสต.บ้านตลิ่งชัน เป็นพื้นที่เป้าหมาย ใช้งบประมาณส่วนตัวจำนวน 4000 บาท เป็นค่าน้ำมันรถให้กับ อสม. ที่ช่วยนำทางไปยังบ้านผู้สูงอายุ ดำเนินการโดยให้นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่1 จำนวน 90 คนจัดทำโปรเตอร์เพื่อให้สุขศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุจำนวน 400 คน เพื่อให้สุขศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าแก่ผู้สูงอายุ 


ปัญหา/อุปสรรค : -การเดินทางลงพื้นที่ไม่สามารถใช้รถบัสหรือรถตู้ของมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากนิสิตต้องลงพื้นที่แต่ละหลังคาเรือน ซึ่งระยะทางห่างกัน ไม่สามารถเดินเท้าได้ - การเบิกจ่ายเงินนอกแผนเป็นจ่ายค่านำ้มันเชื้อเพลิงให้กับ อสม.ไม่สามารถทำได้
แนวทางแก้ไข : -อนุญาตให้นิสิตใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ในการลงพื้นที่ โดยกำชับให้ใส่หมวกนิรภัย และให้เดินทางเป็นคู่ ห้ามไปคนเดียว - ใช้งบประมาณส่วนตัว

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การจัดโครงการแก้ปัญหาสุขภาพให้กับผู้สูงอายุแต่ละ หมู่บ้าน ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 17/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 4,385 บาท   ผู้รับบริการ : 250 คน

หลังจากจัดทำประชาคมสุขภาพ เพื่อระบุปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปัญหา โยงใยสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว แต่ละหมู่บ้านก็จะเลือกจัดโครงการ จำนวน 1 โครงการ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ดังนี้

          หมู่ที่ 1 จัดโครงการ สูงวัย สุขใจ ห่างไกลปวดเมื่อย

          หมู่ที่ 2 จัดโครงการ ฟิตเข่าให้ไว ห่างไกลข้อเข่าเสื่อม

          หมู่ที่ 3 จัดโครงการ ส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจข้อเข่าเสื่อม

          หมู่ที่ 8 จัดโครงการ ปรับพฤติกรรมนั่ง นอน ทำงาน ป้องกันปวดหลังปวดเอวในผู้สูงอายุ

          หมู่ที่ 9 จัดโครงการ ชุมชนผู้สูงอายุปลอดภัยห่างไกลภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรัง


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : การอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารและการออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 17/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 11,100 บาท   ผู้รับบริการ : 62 คน

ผลการดำเนินงานกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี หลังจากผู้สูงอายุได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับการยืดเหยี่ยดกล้ามเนื้อจาก อ.ดร.เพ็ญพักตร์ หนูผุด และได้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ว ผู้สูงอายุมีความต้องการกิจกรรมลักษณะดังกล่าวอีกครั้ง พร้อมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยเชิญ อ.ดร.เพ็ญพักตร์ หนูผุด บรรยายและฝึกปฏิบัติแนวทางการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมนี้เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายได้ในทุกๆ วัน และรวมทั้งได้เชิญ คุณถนอม วัฒนานิยม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพัทลุง มาบรรยายและฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับแนวทางการรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับมาประกอบอาหารให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทำ โดยให้ผู้สูงอายุเตรียมผัก ผลไม้ที่มีอยู่ภายในบ้านมาด้วย ซึ่งวิทยากรได้ฝึกให้ผู้สูงอายุทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ โดยใช้ผักและผลไม้ในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบ ซึ่งผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากเป็นผักและผลไม้ที่ปลูกเอง ปลอดสารพิษ ประหยัด และยังรู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง โดยกิจกรรมนี้วิทยากรทั้ง 2 ท่านมีทักษะและความสามารถในการบรรยายและฝึกปฏิบัติมาก ผู้สูงอายุไม่เบื่อ ไม่หลับเลย เมื่อสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจระดับมากทั้งหมด และมีความต้องการให้เชิญวิทยากรทั้ง 2 ท่านอีกในปีถัดไป


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : การอบรมเรื่องการสร้างเครือข่ายทางสังคมสำหรับผู้ สูงอายุ ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 17/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 12,200 บาท   ผู้รับบริการ : 87 คน

ผลการดำเนินงานกิจกรรมการอบรมเรื่องการสร้างเครือข่ายทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุครั้งนี้ จัดขึ้นในห้อง MF1200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นับเป็นครั้งแรกที่ใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมบ้าง เพราะส่วนใหญ่จัดกิจกรรมในห้องประชุม รพสต.บ้านตลิ่งชั้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ได้เชิญ คุณสมศรี จันทรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน ในฐานะเป็นที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับผู้สูงอายุ และได้เชิญคุณอำพล แก้วเกื้อ สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอมบรรยายหัวข้อ แนวทางการสร้างเครือข่ายทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ และเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ นำอภิปรายกลุ่มหัวข้อ เครือข่ายทางสังคมที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมนี้ทำให้ทราบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ มีความต้องการรู้จัก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายผู้สูงอายุจากชมรมหรือกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆ และผู้สูงอายุหลายคนก็เคยมีประสบการณ์การไปศึกษาดูงานและพูดคุยกับเพื่อนๆ ต่างชมรมฯ และเสนอแนะให้ชมรมฯ พาผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสงการณ์จากชมรมผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อื่นๆ เพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และหลังจากนั้นจึงได้เชิญคุณสมศรี จันทรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน ได้บรรยายและฝึกปฏิบัติ กิจกรรมสันทนาการและเทคนิคการสร้างเพื่อนในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสนุกสนุนสนาน และมีเทคนิคในการเข้าร่วมกลุ่มกับผู้สูงอายุคนอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น

         อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญสำหรับกิจกรรมนี้คือ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมกะทันหัน โดยกำหนดการเดิมจะจัดกิจกรรม ณ อาคารสัมมนาคาร ซึ่งมีความสะดวกและหาง่าย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รู้จักเพราะอยู่ติดถนนชลประทาน และอยู่ตรงกันข้ามกับร้านเซเว่นอีเลเว่น ซึ่งสามารถสังเกตได้ง่าย แต่เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ มหาวิทยาลัยจึงได้แจ้งให้เปลี่ยนห้องประชุมจากอาคารสัมมนาคารไปยังห้อง MF1200 อาคารเรียนรวม เพียง 1 วันทำการก่อนจัดกิจกรรม ผู้จัดโครงการไม่สามารถประสานงานเพื่อแจ้งผู้สูงอายุทราบได้ ซึ่งสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและอายุเยอะแล้วจึงใช้เวลาตามหาผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมให้เข้าห้องประระชุมนานมาก ญาติที่มาส่งเองก็ไม่รู้จัก จึงนับเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในการเลือกสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ต้องเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยและต้องไม่เปลี่ยนแปลงกะทันหัน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : การศึกษาดูงานและจัดทำแผนงาน/กิจกรรมของ ชมรมผู้สูงอายุฯ ปี 2563 ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 17/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 80,920 บาท   ผู้รับบริการ : 56 คน

ผลการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาดูงานและจัดทำแผนงาน/กิจกรรมของชมรมฯ ปี 2563 ครั้งนี้จัดขึ้นตามความต้องการและข้อเสนอแนะของสมาขิกชมรมผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุต้องการไปศึกษาดูงานใกล้ๆ สามารถค้างคืนได้ 1 คืน และเสนอที่จะไปศึกษาดูงานบ้านพักคนชรา เพื่อที่จะให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เข้าใจปัญหาของผู้สูงอายุ และเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด มุมมอง ความจำเป็นต่างๆ ของผู้สูงอายุที่ต้องมาอาศัยอยู่บ้านพักคนชรา ซึ่งในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ จึงได้เลือกไปดูงานสถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผลจากการไปศึกษาดูงานพบว่า สมาชิกชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้สึกสงสารและเข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรามากขึ้น รวมทั้งเข้าใจปัญหาสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวถ้าสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น โดยเมื่อไปถึงสถานสงเคราะห์คนชราเจ้าหน้าที่ประจำสถานสงเคราะห์คนชราได้ให้การต้อนรับและแนะนำข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานและผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา หลังจากนั้นจึงได้ให้นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คนที่พาไปด้วยได้จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ และจากสถานสงเคราะห์คนชราทั้งหมดได้ทำกิจกรรมร่วมกัน หลังจากนั้นจึงได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุทั้งหมด หลังจากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปยังที่พัก และประชุมจัดทำแผนงานโครงการที่สมาชิกชมรมฯ ต้องการจะให้เกิดขึ้นในปี 2563 ซึ่งกิจกรรมหลักๆ ที่ผู้สูงอายุอยากจะให้มีขึ้นในปี 2563 คือ

         - จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประมาณเดือนธันวาคม 2562

         - อบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย อาหารและโภชนาการ การออกกำลังกาย

         - วิธีการใช้บัตรสวัสดิการ การเบิกถอนออนไลน์

         - ควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ห่างกันประมาณ 2 เดือนครั้ง

         - อยากให้เชิญ อ.ดร.เพ็ญพักตร์ หนูผุด และนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา มาจัดกิจกรรมสันทนาการและผ่อนคลายทุกครั้ง

         - อยากให้เชิญคุณเอมอร ชะหนู จาก รพสต.ไสนายขัน อำเภอเมืองพัทลุง มาบรรยายให้ฟัง

         - อยากให้เชิญหมอจำเนียร พลอยดำ หมอพื้นบ้านมาสอนด้วย


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : สรุปผลโครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูง อายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีที่ 2 ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 17/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 600 บาท   ผู้รับบริการ : 21 คน

ผลการดำเนินงานกิจกรรมสรุปผลโครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีที่ 2 ครั้งนี้ ได้เชิญคณะกรรมการชมรมฯ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมสรุปผลโครงการฯ โดยเริ่มต้นจากผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอผลของกิจกรรมทั้งหมดในปีงบประมาณ 2562 หลักจากนั้นได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ดังนี้

         - สมาชิกชมราผู้สูงอายุคิดเห็นว่าที่ผ่านมาสามารถสร้างชมรมผู้สูงอายุได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น

         - สมาชิกชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ สับสนกับกิจกรรมหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมซ้ำซ้อน คล้ายคลึงกัน ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกันคือผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ เช่น ชมรมผู้สูงอายุฯ ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งจัดโดยคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยทักษิณ และโครงการอบรมต่างๆ ของสถาบันอายุยืน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา. มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเองได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกันว่า ถ้ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน ร่วมกับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะประสานงานผ่าน อสม. และ รพ.สต. เท่านั้น

         - สมาชิกชมรมฯ ส่วนหนึ่งที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของคณะพยาบาล ชื่นชมคณะพยาบาลที่สามารถจัดรถรับส่งผู้สูงอายุจากที่บ้านไปยังมหาวิทยาลัยทักษิณ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมชมรมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้ชมรมฯ จัดรถรับส่ง แบบนั้น เนื่องจากเป็นภาระของชมรมฯ ระยะยาว และชมรมไม่มีศักยภาพเพียงพอ

         - กิจกรรมต่างๆ ที่เชิญวิทยากรมา ส่วนใหญ่จะเป็นวิทยากรที่มีความสามารถในการสร้างความสนุกสนาม ไม่เครียด และมีกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกตลอดเวลา ทำให้สนุกไม่น่าเบื่อ

         - ขณะนี้ชมรมฯมีสมาชิกทั้งหมด 74 คน และยังมีคนต้องการที่จะสมัครสมาชิกเพิ่มเติมอีก จึงอยากให้ชมรมฯ รับสมัครเพิ่ม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความคิดเห้นว่า ไม่ควรเปิดรับสมัครตลอดเวลาทั้งปี ควรรอให้ประชุมสามัญประจำปีก่อนแล้วค่อยเปิดรับสมัครในช่วงเวลาที่กำหนดต่อไป

         - สมาชิกชมรมส่วนใหญ่พึงพอใจการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ และอยากให้จัดอีกในทุกๆ ปี

         - สมาชิกชมรมฯ บอกว่า ลูกหลาน อยากให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -