Avatar
11 ธันวาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ “ดูแลส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายอย่างไรจึงจะห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง”

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 188

นางเพ็ญพักตร์ หนูผุด
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา
เบอร์โทร :074609613
มือถือ 0954204773
E-mail : noopud74@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ170,100งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง
2.เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันและรักษาโรค
3. เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายที่มีต่อระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต คุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางกาย ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191311341431.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2019102497251.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
อื่น ๆ
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
200
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
45
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย200200
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8085
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ8080
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ10090
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100100
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8087
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8085
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประสานงานหน่วยงาน ชุมนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวางแผนดำเนินกิจกรรมโครงการ
[1/1/2562-31/1/2562] |
2. จัดทำแผนกิจกรรมกำหนดวันเวลาดำเนินการกิจกรรม โครงการเพื่อประชุมหารือกับชุมชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
[1/2/2562-15/2/2562] |
3. ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมกับ บุคลากรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ เตรียมความพร้อมของนิสิตในรายวิชาการทดสอบ และประเมินสมรรถภาพทางกายก่อนลงชุมชน
[18/2/2562-31/10/2562] |
4. ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารและเจ้า หน้าที่รับผิดชอบงานคลินิคเบาหวานความดันของ สสอ. รพ.สต.และ รพ.ป่าพะยอม
[7/3/2562-7/3/2562] |
5. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้ความรู้ตามหลัก 3 อ.2 ส
[16/3/2562-23/3/2562] |
6. สัมนากลุ่มย่อยเพื่อศึกษาแนวทาง ปัญหาอุปสรรค การแก้ปัฆาและความสำเร็จการดำเนินงานด้านการ ดูแลส่งเสริมและออกกำลังกายอย่างไรให้ห่างไกล โรคเบาหวานความดันในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
[1/4/2562-30/8/2562] |
7. สรุปผลการสัมนากลุ่มย่อยและจัดอบรมให้ความรู้ 3 อ. 2ส และปฎิบัติการออกกำลังกายหลากหลายรูป แบบให้กับเจ้าหน้าที่ ดูแลงานคลินิคเบาหวาน ความดันและ อสม.ของรพ.สต บ้านคลองใหญ่ตาม ความต้องการ
[15/7/2562-31/7/2562] |
8. ตรวจคัดกรองเบาหวานความดันเพื่อติดตามและให้ ความรู้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มคนไข้เบาหวานความดัน ที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกเดือน ณ รพ.สต. บ้านคลองใหญ๋
[18/4/2562-5/9/2562] |
9. สรุปและประเมินผลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มคนไข้เบา หวานความดันที่เข้าร่วมโครงการโดยการคัดกรอง เบาหวานความดัน ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต หลังสิ้นสุดโครงการ
[5/9/2562-7/9/2562] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า