Avatar
23 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ “ดูแลส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายอย่างไรจึงจะห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง”

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 188

นางเพ็ญพักตร์ หนูผุด
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา
เบอร์โทร :074609613
มือถือ 0954204773
E-mail : noopud74@gmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ170,100งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง
2.เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันและรักษาโรค
3. เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายที่มีต่อระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต คุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางกาย ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191311341431.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า