Avatar
18 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ “บูรณาการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์กีฬา ในการออกกำลังกายโดยตารางเก้าช่อง เพื่อพัฒนากลไกการเรียนรู้ในนักเรียนอายุ 7-9 ปี อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 187

นายศราวุธ อินทราพงษ์
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา
เบอร์โทร :074609613
มือถือ 0813288005
E-mail : intra111@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ85,100งบประมาณที่ได้รับ68,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้ตารางเก้าช่อง ในการฝึกการเคลื่อนไหวให้แก่นักเรียน
2.เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องในทักษะการเคลื่อนไหวตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะกลไกการเรียนรู้ในกับนิสิตชั้นปีที่ 2 เพื่อถ่ายทอดองค์รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การให้แก่นักเรียน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191311331561.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 600 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า