Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ “บูรณาการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์กีฬา ในการออกกำลังกายโดยตารางเก้าช่อง เพื่อพัฒนากลไกการเรียนรู้ในนักเรียนอายุ 7-9 ปี อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 187

นายศราวุธ อินทราพงษ์
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา
เบอร์โทร :074609613
มือถือ 0813288005
E-mail : intra111@hotmail.com
ปีงบประมาณ2562
งบประมาณที่ขอ85,100งบประมาณที่ได้รับ68,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้ตารางเก้าช่อง ในการฝึกการเคลื่อนไหวให้แก่นักเรียน
2.เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องในทักษะการเคลื่อนไหวตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะกลไกการเรียนรู้ในกับนิสิตชั้นปีที่ 2 เพื่อถ่ายทอดองค์รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การให้แก่นักเรียน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20191311331561.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 600 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนอายุระหว่าง 7-9 ปี ในโรงเรียนพื้นที่ อำเภอป่าพะยอม | | :
662
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ10090
จำนวนผู้รับบริการราย10090
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ9090
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ9090
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ10090
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท10090
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 68,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การดำเนินโครงการ ตั้ง วันที่ 3 มค 62-30 ก ย 62
[3/1/2562-30/9/2562] | [3/1/2562-30/9/2562]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การดำเนินโครงการ ตั้ง วันที่ 3 มค 62-30 ก ย 62 ผู้รายงาน : นายศราวุธ อินทราพงษ์ วันที่รายงาน : 10/10/2562
ค่าใช้จ่าย : 68,000 บาท   ผู้รับบริการ : 662 คน

พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ: โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม, โรงเรียนบ่อทราย,    โรงเรียนบ้านเนินทรายโรงเรียนวัดคลองใหญ่ , โรงเรียนลานข่อย      โรงเรียนตลิ่งชัน

วันเริ่มต้นโครงการ 3มกราคม 2562  .วันสิ้นสุดโครงการ ถึง 3กันยายน 2562

 

กลุ่มเป้าหมาย

5.1นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านล่านข่อย จำนวน 73คน            อาจารย์  จำนวน 4คน

            5.2นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  จำนวน  285คน   อาจารย์  จำนวน 4คน          

            5.3นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดคลองใหญ่ จำนวน 66คน            อาจารย์  จำนวน 4คน

            5.4นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ่อทราย จำนวน 61คน                   อาจารย์  จำนวน 3คน

            5.5นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนตลิ่นชัน จำนวน 58คน                    อาจารย์  จำนวน 2คน

            5.6นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนเนินทราย จำนวน 50คน                  อาจารย์  จำนวน 2คน

            5.6นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 45คน

            5.7บุคลากรคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาจำนวน 5คน            รวม 662คน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -